Aktualności
 

 

2020/03/31, Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie

Informuję mieszkańców, że w wyniku prac budowlanych w rejonie ul. 1-go Maja uszkodzona została sieć wodociągowa. Obecnie pracownicy PUK przystępują do usunięcia uszkodzenia awarii. Przypuszczalny czas przywrócenia dostaw wody godz. 17.00 31.03.2020 roku.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Zastępca Burmistrza

Paweł Nikitiński

 

2020/03/31, Oczyszczanie i dezynfekcja miejsc użyteczności publicznej

  Dziś i w najbliższych dniach na ulicach Gryfina zobaczymy pracowników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, którzy oczyszczają oraz dezynfekują miejsca użyteczności publicznej. 

 

2020/03/26, Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie zagrożeń finansowych dla Gminy Gryfino w związku z wystąpieniem epidemii

Szanowni Mieszkańcy! Dziś przedstawiłem Radzie Miejskiej analizę najważniejszych zagrożeń finansowych dla Gminy Gryfino, związanych z wystąpieniem epidemii. Sześć najbardziej istotnych czynników daje kwotę przekraczającą trzy miliony złotych.

Co ważne, przedstawione niżej informacje, trzeba traktować jako prognozę. Założyliśmy, że stan nadzwyczajny potrwa do 30 kwietnia i tak dokonywaliśmy obliczeń. Z biegiem dni, gdy będą pojawiały się kolejne informacje, będziemy je precyzować.Trzeba mieć na uwadze, że kwoty te znacznie się zwiększą, jeżeli przestój gospodarczy potrwa dłużej. Analiza nie bierze pod uwagę innych poważnych ryzyk, które mogą się zmaterializować (np. przejście na odbiór wyłącznie odpadów zmieszanych, roszczenia ze strony firm wykonujących usługi na rzecz gminy itd.).

1. Zamknięcie Centrum Wodnego Laguna – szacunek 1,2 miliona złotych. Założenie: całkowity brak wpływów ze sprzedaży biletów do końca kwietnia oraz obniżona o 50% frekwencja w okresie maj-lipiec.

2. Brak realizacji sprzedaży nieruchomości - 1,128 miliona złotych. To wartość nieruchomości, których przetargi są i będą musiały być odwołane. Jeżeli sytuacja pozwoli będą one ogłoszone ponownie, w drugiej połowie bieżącego roku. Należy jednak liczyć się ze zmniejszonym popytem, zwłaszcza przy większej podaży w jednym okresie. Istnieje również ryzyko, iż część środków ze sprzedaży nieruchomości, może wpłynąć na konto gminy dopiero w kolejnym roku.

3. Zmniejszone wpływy z podatku PIT – 800 tysięcy złotych. Pogorszenie koniunktury gospodarczej będzie miało niebagatelny wpływ na wpływy z tytułu podatku PIT. Zagrożenie zostało oszacowane na 20% wpływów w analizowanym okresie.

4. Zmniejszone wpływy z podatku CIT– 150 tysięcy złotych. O wiele większe konsekwencje mogą dotknąć wpływy z udziału w podatku CIT, czyli płaconego od zysków przedsiębiorstw. Tutaj przyjęto obniżenie się wpływów o 50% w analizowanym okresie.

5. Zwiększona ilość odpadów komunalnych – 72 tysiące złotych.

6. Brak wpływów z tytułu opłaty za przedszkola – 46 tysięcy złotych.

Suma pozycji 1-6 to kwota 3,396 miliona złotych.

Informuję również, że uruchomiona została rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 125 tysięcy złotych. Do tej pory zrealizowane wydatki to kwota niecałych 30 tysięcy złotych. Wśród wydatków największą kwotę stanowił zakup masek ochronnych oraz żelu antybakteryjnego – kwota 15,3 tysiąca złotych. Zakupione zostały również rękawice, mydło, płyny do dezynfekcji, materiały ochronne oraz usługa druku plakatów informacyjnych. Kolejne zamówienia są na etapie realizacji.

Jest to pierwsza analiza, na tym etapie wielu zagrożeń nie da się jeszcze przewidzieć, jednocześnie zapewniam, że kolejne informacje będą przekazywane wraz z nowymi okolicznościami.


Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

2020/03/26, Dzień dobry! Pomagam – w Gryfinie rusza akcja pomocy w zakupach

„Dzień dobry! Pomagam” to inicjatywa adresowana do osób, które wymagają pomocy w zakupie produktów niezbędnych do życia. W ten sposób gryfińscy wolontariusze oraz Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie chcą wesprzeć potrzebujących w czasie epidemii koronawirusa.

Pomoc przeznaczona jest dla osób starszych 65+ oraz osób z niepełnosprawnością ruchową, które ukończyły 18 lat i prowadzą gospodarstwo jednoosobowe.

To wyjątkowe przedsięwzięcie, bo w tak trudnym dla wszystkich momencie w wolontariat zaangażowały się osoby reprezentujący różnorodne lokalne środowiska i zawody – mówi Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, Mieczysław Sawaryn – Gmina Gryfino pełni w tym działaniu rolę koordynatora, wyposaża wolontariuszy w odpowiednie środki ochrony osobistej oraz prowadzi działania informacyjne w tym zakresie.

 • Pomoc polega na zakupie przez wolontariusza podstawowych produktów spożywczych, środków higienicznych, środków czystości – do kwoty 100 zł - oraz leków,
 • Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 500 471 087od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00,
 • Osoby objęte pomocą mogą z niej skorzystać maksymalnie 2 razy w tygodniu,
 • Podczas rozmowy telefonicznej należy podać następujące dane: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, lista zakupów,
 • Koordynator przyjmujący zgłoszenie nadaje indywidualny numer zamówienia oraz udziela informacji o sposobie realizacji zamówienia,
 • Wolontariusz, który robi zakupy, rozlicza się na podstawie paragonu.

Jeśli znają Państwo osobę, której należy pomóc w takich zakupach – prosimy o poinformowanie jej o tej możliwości i podanie naszego numer telefonu 500 471 087 – apeluje burmistrz. Będziemy wdzięczni także za przestrzeganie wszelkich zalecanych higienicznych środków ostrożności podczas wizyty wolontariusza.

 

 Plakaty informacyjne o akcji „Dzień dobry! Pomagam” zawisną m.in. na klatkach budynków gryfińskich spółdzielni, na grzybkach miejskich oraz sołeckich tablicach ogłoszeń. Kampania informacyjna prowadzona będzie również w mediach społecznościowych.

 

2020/03/26, Informacja o zamknięciu ul. Niepodległości

 Od dnia 24.03. 2020 r. czasowo zamknięty zostanie odcinek ulicy Niepodległości na wysokości budowanej hali sportowej celem wykonania przyłączy wodociągowego, sanitarnego i deszczowego. W projekcie organizacji ruchu przewidziany został objazd. Termin wykonania robót do 03.04.2020r.

 

2020/03/26, Informacja o zawieszeniu działalności żłobków dziecięcych oraz klubów dziecięcych

 Na podstawie komunikatu Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zawieszona zostaje działalność żłobków dziecięcych oraz klubów dziecięcych w terminie od dnia 26.03 do dnia 10.04 tworzonych i prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne instytucje publiczne.

 

2020/03/25, Koronawirus – sytuacja w Gminie Gryfino

Dziś mijają dwa tygodnie od dnia, w którym Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego określił nowe zasady funkcjonowania Gminy w obliczu zagrożenia koronawirusem. 

Każdy dzień przynosił nowe zarządzenia i rozwiązania. Dzięki nim urząd i jednostki gminne mogą nadal realizować swoje zdania, zachowując zalecane środki ostrożności. 

Przedstawiamy najważniejsze działania podjęte przez Gminę Gryfino.

 

Pomoc osobom bezdomnym

Sytuację osób bezdomnych monitorują gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Straż Miejska.

Przeprowadzono wywiady stanu zdrowia bezdomnych, dostarczono żywność, poinformowano o stanie zagrożenia, obowiązkach obywatelskich. Proces ma charakter stałej pomocy.

 

Reorganizacja pracy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz jednostek gminnych

Biura urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy został zamknięte dla interesantów. Obsługa odbywa się przez internet i telefonicznie. 

Z urzędem skontaktować się można:

- drogą telefoniczną: Biuro Obsługi Interesantów, tel. 91 416 20 11, wew. 106 lub 156,
- pocztą elektroniczną: boi@gryfino.pl,

- za pośrednictwem platformy ePUAP przy użyciu Elektronicznej Skrzynki Podawczej urzędu: /UMIGG/skrytka lub /UMIGG/SkrytkaESP oraz posiadanego e-podpisu, tzw. podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

W sprawach wyjątkowo pilnych mieszkańcy gminy mogą otrzymać niezbędną pomoc poprzez specjalny punkty do bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem – w urzędzie taki punkt znajduje się w wejściu od strony ulicy Parkowej.

 

Zamknięcie żłobka, przedszkoli i szkół

Aktualną decyzją rządu stan ten będzie trwać do dn. 14 kwietnia.

 

Przedłużenie elektronicznej rekrutacji do publicznych przedszkoli do dn. 27 marca

 

Realizacja nauki on-line

Gmina Gryfino jako organ prowadzący placówki edukacyjne, zachęcała je do poprowadzenia nauki on-line wcześniej niż zostało to zarządzone przez Ministra Edukacji Narodowej. 

 

Zawieszenie działalności gminnych instytucji kultury, zamknięcie obiektów rekreacyjnych i sportowych oraz ograniczenie działalności placówek społecznych

 

Ustalenie nowych zasad funkcjonowania komunikacji publicznej

Komunikacja autobusowa na terenie Gminy Gryfino wykonywana jest wg rozkładu jazdy obowiązującego w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych. Na bieżąco monitorowane jest obłożenie autobusów pasażerami (na ogół jest dużo niższe od zalecanego przez rząd poziomu – maks. 50% miejsc w pojeździe). Sygnały o przekraczaniu limitu można zgłaszać na adres e-mail gospodarka.komunalna@gryfino.pl jak i telefonicznie 091 416 20 11 wew. 215

 

Monitoring sytuacji osób objętych kwarantanną

Gmina Gryfino jest w tym zakresie w stałym kontakcie operacyjnym z Policją oraz Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną.

 

Zamówienie dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Gryfino niezbędnych środków ochrony osobistej

Są to: maseczki, rękawice, okulary ochronne i płyn do dezynfekcji rąk. Jednostki OSP zgodnie z wytycznymi Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej są wyznaczone do realizacji działań związanych z koronawirusem.

 

W najbliższym czasie podjęte zostaną kolejne działania, m.in.: 

- zamknięcie gminnych placów zabaw i otwartych obiektów rekreacyjnych, 

- uruchomienie akcji pomocy w zakupach dla osób starszych i niepełnosprawnych pod hasłem „Dzień dobry! Pomagam”, skupiającej wolontariuszy gryfińskich środowisk pozarządowych.

 

Mimo tak trudnej sytuacji, Gmina Gryfino konsekwentnie realizuje zaplanowane inwestycje. Dzięki temu sytuacja uczestniczących w nich przedsiębiorców jest stabilna. Trwa budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym. Rozpoczyna się przebudowa ul. 1 Maja i Sprzymierzonych. Wkrótce ruszy też transza dopłat dla mieszkańców gminy do zakupu ekologicznych systemów ogrzewania. 

 

2020/03/25, Informacja dotycząca obiektów rekreacyjnych

Mieszkańcy!

Spotykanie się w grupach nie sprzyja zapobieganiu epidemii koronawirusa. 

Mimo obowiązującej kwarantanny społecznej, miały miejsce przypadki przebywania większej ilości osób na niektórych obiektach rekreacyjnych.

Dlatego też Gmina Gryfinoe: zwraca się z prośbą, by do odwołania nie korzystać z placów zabaw, plenerowych siłowni, wiat turystycznych i innych obiektów wypoczynkowych.

Widoczna na grafice informacja pojawi się na wszystkich tego rodzaju obiektach w gminie. Prosimy o jej respektowanie - dla zdrowia naszej społeczności.

#zostańwdomu #trzymajdystans

 

2020/03/25, Pomoc osobom bezdomnym w Gminie Gryfino

Gmina Gryfino podejmuje szereg działań na rzecz osób bezdomnych. W możliwie szeroki sposób zabiega o ich bezpieczeństwo. Zasadniczym i podstawowym zdaniem jest zapewnienie im noclegu i wyżywienia.

Z terenu Gminy Gryfino, spośród osób bezdomnych, 12 zostało skierowanych i przebywa w schroniskach. Jednocześnie Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy ze Strażą Miejską stale monitoruje osoby, które pozostały na terenie gminy Gryfino, odmawiając pomocy w formie polegającej na umieszczeniu w schronisku. 

W zakresie profilaktyki zdrowotnej, pracownicy OPS oraz Straży Miejskiej systematycznie monitorują miejsca niemieszkalne, w których przebywają osoby bezdomne. Podczas spotkań uzyskują one wszelkie niezbędne informacje na temat obecnego stanu zagrożenia, są także informowane o zaleceniach, obowiązkach obywatelskich, przedstawiane są także oferty pomocy żywnościowej i higienicznej. Ponadto został przeprowadzony wywiad obecnego stanu zdrowia osób bezdomnych i będzie systematycznie powtarzany. 

Aby zminimalizować konieczność przemieszczania się po gminie Gryfino, została dostarczona osobom bezdomnym żywność, a proces ten będzie kontynuowany Osoby bezdomne mają również możliwość pomocy w formie usługowej, mogą skorzystać z natrysku i odzieży po zgłoszeniu takiej potrzeby. 

Gmina Gryfino dochowuje wszelkiej staranności i w możliwie szeroki sposób zabiega o bezpieczeństwo osób bezdomnych, czyni także starania aby nie przemieszczały się po terenie gminy. Trzeba także zwrócić uwagę, że udzielana pomoc nie ma charakteru doraźnego, jest realizowana w każdym czasie i wobec każdej osoby bezdomnej.

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Paweł Nikitiński

 

2020/03/25, Jak wyrobić dowód osobisty przez e-puap? Praktyczny poradnik

W związku z wprowadzonym stanem epidemii informujemy Państwa o możliwości załatwiania spraw urzędowych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych przez Internet.

Załóż profil zaufany bez wychodzenia z domu.

Ułatwi to załatwienie wielu spraw w urzędzie. Jak to zrobić? Tutaj znajdą Państwo krótki instruktaż:

https://www.youtube.com/watch?v=5zvWIQ7cLVU

https://pz.gov.pl/dt/index,

Osoby posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty mogą załatwić sprawy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – ePUAP: 

https://pz.gov.pl/dt/login/login?ssot=2rsvhsv2772ia7aoh0q2

Jakie sprawy możemy załatwić za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej?

 • można zameldować się na pobyt stały lub czasowy,
 • można wymeldować się z pobytu stałego i czasowego,
 • można zgłosić emigrację stałą i czasową,
 • można uzyskać zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu,
 • można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, https://www.youtube.com/watch?v=dGJWUFxUSSE
 • można zgłosić utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego,
 • można uzyskać zaświadczenie z Rejestru Dowodów Osobistych lub dokumentacji dowodowej.

Poprzez pocztę tradycyjną lub poprzez wrzucenie do specjalnie przygotowanej skrzynki podawczej znajdującej się w wejściu do Urzędu Miasta i Gminy Gryfino od strony ulicy Parkowej można złożyć:

 • wniosek o nadanie numeru PESEL,
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu,
 • wniosek o wydanie zaświadczenia z Rejestru Dowodów Osobistych lub dokumentacji dowodowej.
 

2020/03/25, Informacja w sprawie funkcjonowania placówek wsparcia dziennego

W związku z komunikatem Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby, przedłuża się zawieszenie działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego:

- placówki wsparcia dziennego,

- centra integracji społecznej,

- kluby integracji społecznej,

- dzienne domy i kluby seniora,

- środowiskowe domy samopomocy,

- Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Termin zawieszania działalności: 26.03 - 10.04. 

 

2020/03/26, Bitwa Regionów 2020 - ruszył nabór! WYDŁUŻONY TERMIN ZGŁOSZEŃ

Po ogromnym sukcesie piątej edycji konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów” dla Kół Gospodyń Wiejskich zapraszamy do udziału w tegorocznej rywalizacji! Organizatorem wydarzenia jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a patronat nad konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem przedsięwzięcia jest promowanie regionalnych potraw przygotowanych z polskich produktów. Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia br.

„Bitwa Regionów” to ogólnopolski konkurs, w którym reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich przygotowują regionalną potrawę według własnej receptury i z rodzimych produktów.

W „Bitwie Regionów” mogą brać udział drużyny składające się z maksymalnie trzech osób. Konkurs jest przeprowadzany w trzech etapach. Pierwszy to weryfikacja zgłoszeń w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Drugi – prezentacja potrawy przez wyselekcjonowane reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich podczas wojewódzkich zmagań. Zespół, który otrzyma największą liczbę punktów, przechodzi do finału. Najlepszych 16  drużyn z całego kraju spotka się we wrześniu br. podczas Targów „Smaki Regionów” w Poznaniu.

Zgłoszenia do udziału w konkursie można wysyłać za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.bitwaregionow.pl. We wniosku należy podać nazwę Koła Gospodyń Wiejskich i dane korespondencyjne, a także listę kulinarnych osiągnięć oraz nazwę potrawy konkursowej wraz z opisem. Warunkiem udziału w „Bitwie Regionów” jest zgłoszenie tylko jednego dania. Zamieszczenie zdjęcia potrawy nie jest obowiązkowe.

Na zwycięzców półfinałów i finałów czekają atrakcyjne nagrody i wspaniała przygoda.

 

Zapraszamy do udziału!

 

2020/03/24, Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie transportu publicznego na terenie gminy Gryfino

W związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa, w tym ograniczeniami w poruszaniu się, przekazuję informację dotyczącą korzystania z linii autobusowych, funkcjonujących na terenie gminy Gryfino oraz linii „1”. 

Bieżący monitoring liczby pasażerów w autobusach oraz informacje uzyskane od przewoźnika wskazują, iż liczba pasażerów korzystających z przewozów w ostatnich dniach znacznie zmalała, zapełnienie autobusów jest poniżej limitu, wskazanego przez rząd – czyli wykorzystania połowy miejsc siedzących. Liczba kursów, rozkłady jazdy będą obowiązywały w takim samym kształcie jak od 16 marca br.

Ustalono z przewoźnikiem, iż kierowcy będą na bieżąco monitorowali liczbę pasażerów, a sygnały o potrzebie zmian w rozkładzie jazdy będą przekazywane do organizatora. Takie sygnały można przekazywać zarówno pocztą elektroniczną: gospodarka.komunalna@gryfino.pl jak i telefonicznie: 091 416 20 11 wew. 215.

W przypadku linii „Z”, kursującej do strefy przemysłowej w Gardnie, liczba autobusów zostanie zwiększona do poziomu gwarantującego bezpieczeństwo zgodne z nowymi zasadami.

Mieczysław Sawaryn

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

 

2020/03/24, Komunikat w sprawie awarii sieci wodociągowej

Informuję mieszkańców ul. 1 Maja i Kościelnej w Gryfinie, że w dniu dzisiejszym (24.03.2020) firma realizująca roboty ziemne uszkodziła sieć wodociągową. 

Pracownicy PUK w Gryfinie w chwili obecnej podjęli działania prowadzące do naprawy uszkodzonego wodociągu. 

W związku z awarią odcięta będzie dostawa wody w budynkach przy ul. 1 Maja 11-14, 26-30 oraz przy ul. Kościelnej 35-43.  Przypuszczalny czas usunięcia awarii do godz. 17.00 


Mieczysław Sawaryn

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

 

2020/03/24, Komunikat w sprawie wykorzystywania metod i techniki kształcenia na odległość

Mając na uwadze czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, Minister Edukacji Narodowej wprowadza od 25 marca 2020 r. zasady realizacji zadań jednostek oświatowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r., poz. 493).

W rozporządzeniu tym określone są obowiązki szkoły polegające na dopasowaniu sposobów kształcenia oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów. Minister zobowiązuje Dyrektorów szkół o poinformowaniu o tych sposobach rodziców i uczniów. Rodzice lub uczniowie maja też być na bieżąco informowani o postępach w nauce oraz ocenach.

Przy kształceniu na odległość nauczyciele mogą stosować wszystkie dostępne techniki i metody technologii informacyjno-komunikacyjnej. Szczegółowe informacje co do konkretnych sposobów powinny zostać przekazane rodzicom i uczniom przez poszczególne szkoły. Informacje te będzie można odnaleźć także na stronach internetowych każdej ze szkół.

 

Mieczysław Sawaryn

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

 

Gryfino, 24.03.2020

 

2020/03/19, #zostańwdomu!

  #zostańwdomu!

- Drodzy Mieszkańcy Gminy Gryfino! Apelujemy, by do niezbędnego minimum ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych.

- Nie gromadźmy się, wykonujmy zakupy pojedynczo, zachowujmy dystans, przełóżmy na dalszy termin spotkania towarzyskie, stosujmy się do podstawowych zaleceń higieny osobistej.

- Ograniczmy wyjścia naszych dzieci - młodzi chorują łagodniej, ale to głównie oni przenoszą wirusa na osoby z grup ryzyka: seniorów, przewlekle chorych czy kobiety w ciąży. 

- Dzięki dobrowolnie podejmowanej kwarantannie domowej ograniczamy ryzyko zarażenia się - a tym samym spłaszczamy falę zachorowań i nie zapychamy szpitali zakaźnych.

- Nie pozwólmy na to, by wydarzył się u nas tak tragiczny scenariusz, jaki ma miejsce obecnie we Włoszech czy Hiszpanii...

Bądźmy odpowiedzialni i solidarni!

#Gryfino #koronawirus

 

2020/03/20, Ważny komunikat dla wszystkich rodziców i opiekunów!

Ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wydłużony zostaje termin składania wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do dnia 27 marca 2020 r.

 

2020/03/20, Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0050.46.2020 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego w gminie Gryfino.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy Gryfino w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie budżetu obywatelskiego. Konsultacje będą trwały od dnia 20.03.2020 r. do dnia 20.04.2020 r.

Zarządzenie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Załącznik nr 2 do Zarządzenia

Załącznik nr 3 do Zarządzenia

 

2020/03/17, Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie monitoringu sytuacji osób objętych kwarantanną
Informuję, że Gmina Gryfino podjęła się monitoringu sytuacji osób objętych kwarantanną i jest w tym zakresie w stałym kontakcie operacyjnym z Policją oraz Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną.

Kwarantannie poddane są osoby zdrowe, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Osoby takie mają obowiązek przebywać w swoim mieszkaniu przez dwa tygodnie – liczone od dnia ostatniego kontaktu z zakażonym lub od dnia powrotu z regionu ryzyka. Nie wolno im wychodzić, nikomu też nie wolno do nich przychodzić. 
 
Gmina Gryfino razem z Policją, Państwową Strażą Pożarną i Ochotniczą Strażą Pożarną, na podstawie polecenia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2020 r. wynikającego z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zobowiązane są do współpracy w zakresie zapewnienia żywności osobom objętym kwarantanną w sytuacji wymagającej takiego wsparcia.
 
Policja odpowiada za pozyskiwanie informacji o osobach objętych kwarantanną i kontrolę przestrzegania czasowej izolacji. W razie zaistnienia potrzeby, gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia niezbędną do przeżycia żywność, a Ochotnicza Straż Pożarna dostarcza ją na wskazane miejsce.
 
Kolejnym etapem wsparcia mieszkańców Gminy Gryfino będzie opracowanie systemu pomocy dobrosąsiedzkiej.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn
 

2020/03/19, Dyżury psychologów oraz innych specjalistów

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie od 18 marca 2020 r. uruchamia codzienne dyżury psychologów i innych specjalistów dla osób potrzebujących wsparcia emocjonalnego.

Odczuwasz lęk, niepokój lub masz inne trudności natury emocjonalnej? Zadzwoń do nas lub napisz maila.

Kontakt:

w godzinach 8:00 – 15:00 tel. 91 4162737
w godzinach 15:00 – 19:00 tel. 798640714 lub mailowo gryfino@pppgryfino.pl
 
 
 
 
 
 
 
 

2020/03/14, Komunikat Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie zamknięcia biur Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz jednostek organizacyjnych gminy dla interesantów
1. Informuję, że od poniedziałku 16 marca 2020 r. do odwołania, biura Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz jednostek organizacyjnych gminy będą zamknięte dla interesantów. Oznacza to, że Urząd i jednostki nadal będą pracować, lecz interesanci będą obsługiwani przez internet i telefonicznie.  
 
2. W sprawach wyjątkowo pilnych interesant otrzyma niezbędną pomoc. W tym celu wydzielone zostaną specjalne punkty do bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem
 
W Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie punkt do kontaktu z interesantem znajdować się będzie w siedzibie przy ulicy 1 Maja 16 w wejściu od strony ulicy Parkowej.  
 
3. W sposób szczególny będzie funkcjonował Urząd Stanu Cywilnego. Interesanci będą przyjmowani tylko w sprawach sporządzenia aktów urodzeń i zgonów. Uroczystości zawarcia związku małżeńskiego będą się odbywały zgodnie z planem, przy ograniczeniu liczby uczestników do nowożeńców, świadków oraz najbliższych.
 
4. Najważniejsze numery telefonów oraz adresy elektroniczne wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, pod którymi będzie można uzyskać wszelkie informacje w zakresie załatwianych przez Państwa spraw:
 
- informacja ogólna Urzędu:
Biuro Obsługi Interesantów, tel. 91 416 20 11, wew. 156 lub 106
e-mail: boi@gryfino.pl
 
- w sprawach bezpieczeństwa i porządku:
Straż Miejska, tel. 986 lub 91 416 81 60, 91 416 20 11 wew. 286
e-mail: strazmiejska@gryfino.pl 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 91 416 28 97, 91 416 20 11 wew. 333
e-mail: kryzys@gryfino.pl
 
- w sprawach związanych z aktami stanu cywilnego, dowodami osobistymi oraz meldunkami:
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, tel.  91 416 20 11 wew. 201
e-mail: usc@gryfino.pl
 
- w sprawach podatków i opłat:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, tel.  91 416 20 11 wew. 219
e-mail: podatki@gryfino.pl
 
- w sprawach transportu publicznego oraz mieszkaniowych:
Wydział Gospodarki Komunalnej, tel. 91 416 20 11 wew. 215
e-mail: gospodarka.komunalna@gryfino.pl
 
- w sprawach działalności gospodarczej i gospodarki nieruchomościami:
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 91 416 20 11 wew. 401
e-mail: nieruchomosci@gryfino.pl
 
5. Kontakt z Urzędem Miasta i Gminy w Gryfinie możliwy jest również za pośrednictwem platformy ePUAP przy użyciu Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu: /UMIGG/skrytka lub /UMIGG/SkrytkaESP oraz posiadanego e-podpisu, tzw. podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.
 
Pozostałe numery telefonów oraz adresy elektroniczne komórek organizacyjnych Urzędu oraz dane kontaktowe jednostek organizacyjnych gminy znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie www.bip.gryfino.pl
 
6. Płatności na rzecz gminy Gryfino można dokonać na rachunki bankowe podane Państwu w indywidualnych decyzjach podatkowych, w terminie 14 dni od daty doręczenia.
 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunek bankowy:
93 1240 3927 1111 0010 4959 4860.
 
Inne zobowiązania stanowiące dochody Gminy Gryfino, należy wpłacać na  rachunek bankowy:
61 1240 3855 1111 0010 1241 6308.
 
7. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie od 16 marca 2020 r. do odwołania bezpośrednia obsługa interesantów będzie się odbywać w następujących strefach:
 
- strefa w siedzibie przy ul. Łużyckiej 12 - w wejściu C (w podwórku);
- strefa przy ul. Sprzymierzonych 8 - w głównym wejściu.
 
Kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej: 
 
- OPS przy ul. Łużyckiej 12, tel. 91 416 25 27 lub 91 416 25 08 
- Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, tel. 91 404 55 10
- Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych przy ul. Sprzymierzonych 8, tel. 91 416 93 50 
- adres e-mail: sekretariat@ops.gryfino.pl
 
8. Prezesom spółek gminnych zalecam wprowadzenie działań minimalizujących ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa.
 
Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn
 

2020/03/11, Komunikat Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnego rozprzestrzenienia się koronawirusa

Na podstawie decyzji Rady Ministrów RP w dniach 12-13 marca 2020 r. nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w przedszkolach i szkołach podstawowych, natomiast wszystkie te jednostki będą przyjmowały dzieci, których rodzice nie będą w stanie zapewnić im opieki. 

Od 16 marca 2020 r. przedszkola i szkoły będą zamknięte. Od 12 marca 2020 r. nie będą odbywały się zajęcia w I Liceum Ogólnokształcącym oraz w Szkole Muzycznej I stopnia w Gryfinie.

W dniach 12-13 marca 2020 r. w Żłobku Miejskim będą przyjmowane dzieci, których rodzice nie będą w stanie zapewnić im opieki. Od 16 marca 2020 r. żłobek będzie zamknięty.

W związku z powyższym, rodzicom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni. Wniosek należy pobrać ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl i złożyć u pracodawcy (lub płatnika składek).

Zwracam się z prośbą do pracodawców o rozważenie możliwości polecenia pracownikom wykonywania pracy poza miejscem zatrudnienia – w sposób zdalny.

2. W związku z komunikatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłoszonym dnia 11 marca 2020 r., w którym zaleca się czasowe ograniczenie działalności instytucji kultury od dnia 12 marca 2020 r.: 

1) zawiesza się do odwołania działalność Biblioteki Publicznej w Gryfinie i jej filii dla osób korzystających z ich usług;

2) zawiesza się do odwołania działalność Gryfińskiego Domu Kultury dla osób korzystających z jego usług: 

- zostają odwołane wszystkie wydarzenia artystyczne, organizowane i współorganizowane przez placówkę, zajęcia zespołów i pracowni artystycznych, zawieszają działalność świetlice wiejskie, 

- zostają odwołane wszystkie zaplanowane seanse Kina Gryf - zwrot należności za zakupione bilety będzie odbywał się dwutorowo: w przypadku wejściówek zakupionych w Kinie Gryf, będzie można je zwracać w kasie, pieniądze za bilety nabyte on-line przez portal biletyna.pl zostaną zwrócone tą samą drogą, którą zostały zakupione.

3. Dzienny Dom Senior+ i Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie od 12 marca 2020 r. do odwołania ograniczają działalność. W celu zachowania szczególnych środków ostrożności, zachęcam uczestników do pozostania w domach, a potencjalnych gości placówki do powstrzymania się od odwiedzin.

4. Centrum Wodne Laguna będzie zamknięte od 12 marca 2020 r. do odwołania.

5. Od 16 marca 2020 r. zalecam zarządcom gminnych obiektów sportowych odwołanie zaplanowanych imprez sportowych w porozumieniu z ich organizatorami. 

W związku z rekomendacją Ministra Sportu i Turystyki zalecam ograniczenie zajęć treningowych.

6. W dniu 12 marca 2020 r. zostanie wydany odrębny komunikat dotyczący funkcjonowania transportu publicznego i szkolnego na terenie gminy. 

7. Zwracam się z prośbą do Mieszkańców Gminy Gryfino, by wizyty w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, Ośrodku Pomocy Społecznej, Ośrodku Sportu i Rekreacji i Centrum Usług Wspólnych ograniczyć do niezbędnego minimum, korzystając z alternatywnych form kontaktu – telefonicznej lub drogą elektroniczną.

8. Zachęcam do śledzenia aktualnych informacji zamieszczanych w komunikatach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn

 

2020/03/13, Odwołanie kwalifikacji wojskowej
 
Na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Obrony Narodowej skrócono czas trwania kwalifikacji wojskowej do dnia 13 marca 2020 roku. 

Wezwania wydane na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r. tracą ważność.
 

2020/03/13, Komunikat Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie funkcjonowania kasy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie
Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników, w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, została podjęta decyzja o zamknięciu kasy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania.
 
Zapłaty  podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego można dokonać za pośrednictwem rachunku bankowego, którego indywidualny numer widnieje na Państwa decyzjach.
 
Inne zobowiązania stanowiące dochody Gminy Gryfino, należy wpłacać na rachunek bankowy:
61 1240 3855 1111 0010 1241 6308
 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunek bankowy:
93 1240 3927 1111 0010 4959 4860
 
Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn
 

2020/03/12, Komunikat Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Drodzy Mieszkańcy! Mając na uwadze dynamicznie rozwijającą się sytuację związaną z zagrożeniem koronawirusem, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników informuję, że Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie realizuje swoje zadania na bieżąco. Zwracam się do Państwa z prośbą o ograniczenie wizyt w Urzędzie do minimum. Zachęcam do skorzystania z obsługi telefonicznej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
 
Poniżej przedstawiam najważniejsze numery telefonów oraz adresy elektroniczne wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, pod którymi będzie można uzyskać wszelkie informacje w zakresie załatwianych przez Państwa spraw:
 
- informacja ogólna Urzędu:
Biuro Obsługi Interesantów – tel. 91 416 20 11, wewn. 156, 106 boi@gryfino.pl
 
- w sprawach bezpieczeństwa i porządku:  
Straż Miejska:  tel. 986 lub 91 416 81 60, 91 416 20 11 wewn. 286, strazmiejska@gryfino.pl
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 91 416 28 97 , 91 416 20 11 wewn. 333 kryzys@gryfino.pl
 
- w sprawach związanych z aktami stanu cywilnego, dowodowymi osobistymi oraz meldunkami:  
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich tel. 91 416 20 11 wew. 204, usc@gryfino.pl
 
- w sprawach podatków i opłat: 
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   91 416 20 11, wewn. 219  podatki@gryfino.pl
 
- w sprawach transportu publicznego oraz mieszkaniowych: 
Wydział Gospodarki Komunalnej tel.  91 416 20 11 wewn. 215, gospodarka.komunalna@gryfino.pl
 
- w sprawach działalności gospodarczej i gospodarki nieruchomościami: 
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami tel. 91 416 20 11 wewn. 401, nieruchomosci@gryfino.pl
 
Kontakt z Urzędem Miasta i Gminy w Gryfinie możliwy jest również za pośrednictwem platformy ePUAP przy użyciu Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu: /UMIGG/skrytka lub /UMIGG/SkrytkaESP oraz posiadanego e-podpisu  tzw. podpisu  kwalifikowanego lub profilu zaufanego.
 
Pozostałe numery telefonów oraz adresy elektroniczne komórek organizacyjnych Urzędu znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie www.bip.gryfino.pl
 
Płatności na rzecz gminy Gryfino można dokonać na rachunki bankowe  podane Państwu w indywidualnych decyzjach podatkowych, w terminie 14 dni od daty doręczenia.
 
W celu uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące koronawirusa można  dzwonić na bezpłatną infolinię Ministerstwa ZDROWIA 800 190 590 lub skorzystać ze strony internetowej www.gov.pl/koronawirus
 
Ponadto informuję, że Główny Inspektorat Sanitarny zamieszcza na swojej stronie gis.gov.pl aktualne informacje o koronawirusie, komunikaty dla podróżujących, służb medycznych i instytucji. 
 
Dziękuję naszym mieszkańcom za dotychczasową postawę, pełną współpracę i zachowanie spokoju.

Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn
 

2020/03/12, Komunikat Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie funkcjonowania transportu publicznego i szkolnego na terenie Gminy Gryfino
W związku z podjęciem decyzji o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty na skutek zagrożenia koronawirusem informuję, iż z dniem 16 marca 2020 r. komunikacja autobusowa na terenie Gminy Gryfino wykonywana będzie wg rozkładu jazdy obowiązującego w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych. Informuję również, iż Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o., wykonujące przewozy autobusowe na rzecz Gminy Gryfino, zapewniło o codziennym dezynfekowaniu pojazdów w trakcie ich mycia.

Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn
 

2020/03/12, Komunikat Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnego rozprzestrzenienia się koronawirusa
1. Informuję, że Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie prowadzi swoją działalność statutową bez zakłóceń, proszę jednocześnie mieszkańców o ograniczenie do minimum wizyt w siedzibie Spółki. W celu załatwiania spraw bieżących zaleca się korzystanie z alternatywnych form kontaktu – telefonicznej (tel. 91 416-30-51) lub drogą elektroniczną (e-mail: sekretariat@pukgryfino.pl).
Przedsiębiorstwo zostało jednocześnie zobowiązane do:
1) natychmiastowego przeprowadzenia przeglądu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych pod kątem zdolności do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, a także odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny;
2) natychmiastowego podjęcia wszelkich działań mających na celu zapobieganie ewentualnym przypadkom unieruchomienia infrastruktury wodociągowej z powodu przekroczeń parametrów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294 z późn. zm.) lub absencji pracowników Przedsiębiorstwa;
3) natychmiastowego podjęcia wszelkich działań mających na celu zapobieganie ewentualnym przypadkom unieruchomienia infrastruktury kanalizacyjnej; 
4) bieżącego informowania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o podejmowanych działaniach i ewentualnym wystąpieniu wszelkich nieprawidłowości lub awarii w eksploatowanej infrastrukturze wodociągowo-kanalizacyjnej. 
2. Informuję, że Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego prowadzi swoją działalność statutową bez zakłóceń, proszę jednocześnie mieszkańców o ograniczenie do minimum wizyt w siedzibie Spółki. W celu załatwiania spraw bieżących zaleca się korzystanie z alternatywnych form kontaktu – telefonicznej (tel. 91 416-27-28, 91 404-50-31 lub 91 415-22-21) lub drogą elektroniczną (e-mail: biuro@tbsgryfino.pl).
Jednocześnie informuję, że począwszy od 18 marca 2020 r. wszystkie zaplanowane zebrania Wspólnot Mieszkaniowych będą odbywały się w godzinach otwarcia Spółki, tylko w zakresie zatwierdzania sprawozdań za 2019 r. oraz planów gospodarczych. Uchwały dotyczące realizacji nowych i planowanych zadań będą podejmowane na kolejnych zebraniach, które będą zwoływane w terminach późniejszych.
Ponadto, w związku z zaistniałą sytuacją, Spółka priorytetowo będzie traktować zgłoszenia mieszkańców dotyczące awarii i wymagające pilnego podjęcia działań. Wszystkie planowane zadania, których wykonanie nie zagraża życiu lub zdrowiu użytkowników będą realizowane w terminie późniejszym.
3. W związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 marca 2020 r. mającej na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVI – 19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zawieszam czasowo działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie oraz Dziennego Domu Senior + w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.
 
Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn
 
 
 
 

2020/03/12, Rusza ważna dla Gryfina inwestycja drogowa

Gmina Gryfino i Powiat Gryfiński podpisały dziś umowę z firmą Dankom, która dotyczy przebudowy ulic 1 Maja i Sprzymierzonych. To kolejny etap w procesie tworzenia Centrum Przesiadkowego Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej w Gryfinie. Roboty kosztują prawie 10 milionów złotych, rozpoczną się już w nadchodzącym tygodniu.

 
 
Budowa centrum przesiadkowego w Gryfinie rozpisana została na etapy, chroniąc tym samym miasto przed paraliżem komunikacyjnym. Pierwszy etap już się zakończył - była to przebudowa południowego odcinka ul. Kolejowej, wzdłuż której powstał parking dla osób przesiadających się na pociąg. Podpisana umowa, dotyczy drugiego z trzech etapów – zdecydowanie największego.
 
Inwestycja jest współfinansowana środkami UE, pozyskanymi przez Gminę Gryfino w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zakres prac obejmuje m.in. przebudowę terenu przed dworcem kolejowym (nowy dworzec autobusowy, przebudowa wyjścia z tunelu, nowy postój dla taksówek), nową nawierzchnię ulic i chodników ulic Sprzymierzonych oraz 1 Maja (do skrzyżowania z ulicą Parkową).
 
 
Dzięki realizacji tej inwestycji, możliwe było pozyskanie przez Powiat Gryfiński funduszy zewnętrznych UE i realizacja dalszej modernizacji ulicy 1 Maja, od skrzyżowania z ulicą Parkową, aż do nabrzeża (w ramach projektu, zwiększy się liczba miejsc parkingowych na tym odcinku). W ramach realizacji tego zdania przebudowana zostanie także infrastruktura podziemna, pojawią się nowe nasadzenia zieleni oraz mała architektura. Oprócz poprawy estetyki kluczowego elementu centrum miasta, poprawione mają być warunki korzystania z transportu publicznego, co zwiększyć ma liczbę jego użytkowników.
 
Inwestycja jest realizowana wspólnie przez Gminę Gryfino oraz Powiat Gryfińskim. W jednym zleceniu opracowano dokumentację projektową, teraz dzięki wspólnemu postępowaniu przetargowemu uzyskano cenę niższą niż przewidywał kosztorys. Prace rozpoczną się w najbliższym tygodniu, w pierwszej kolejności dotyczyć będą ulicy Sprzymierzonych, na wysokości dworca kolejowego.
 
 
Poszczególne etapy prac przyniosą utrudnienia w ruchu, prosimy o śledzenie komunikatów, które będą pojawiać się na bieżąco na stronach internetowych Gminy oraz Powiatu. Obsługa pasażerów autobusów odbywać się będzie na ulicy Kolejowej. Kierowców prosimy o korzystanie z parkingu przy byłej komendzie policji oraz nowego parkingu przy ulicy Kolejowej. Przez cały czas inwestycji możliwy będzie dojazd do szpitala. 
 

2020/02/28, Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 lutego 2020 roku

Informuję mieszkańców gminy Gryfino, że pozostaję w pełnej współpracy ze służbami państwowymi w zakresie monitoringu, profilaktyki i stosowania zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych, w tym na okoliczność ewentualnego stwierdzenia zachorowania na koronawirusa.Wszystkie sfery życia społecznego funkcjonują bez zakłóceń a pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje o ograniczeniach w prowadzeniu działalności gospodarczej, funkcjonowaniu przedszkoli, szkół, stacji benzynowych, sklepów są nieprawdziwe.
Będę informował mieszkańców o wszystkich istotnych okolicznościach w tej sprawie.

Zalecenia dla mieszkańców:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie


Z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Zastępca Burmistrza
Paweł Nikitiński

 

2020/03/05, Piesza wycieczka z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji-wydarzenie odwołane

WYDARZENIE ODWOŁANE 21 marca 2020 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie i Gmina Gryfino zapraszają na pieszą wycieczkę z przewodnikiem Andrzejem Urbańskim z okazji powitania wiosny. Wędrówkę rozpoczniemy na przystanku kolejowym w Pacholętach, skąd udamy się do Gryfina. Po drodze przewodnik pokaże i opowie o takich miejscach jak:

- pozostałości młyna i wiatraka Pacholątka (w okolicy Krzypnicy),

- Znikający Strumień,

- wodociągi Pastuszka,

- lapidarium w Krajniku,

- "mroczne" sanatorium,

- Krzywy Las,

- Tywa i jej Wysoka Skarpa

- stary młyn w Żórawkach,

- ruiny folusza Robacznik,

- młyn w Szczawnie,

- nowa ścieżka rowerowa,

- okolice Doliny Storczykowej,

- jezioro Pod Rakarzem,

- źródła Młynówki.

Po wycieczce odbędzie się pierwszowiosenne ognisko na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie. Całość trasy wyniesie ok. 19 km, na przejście trzeba poświęcić ok. 4-5 godzin. Poziom trudności niski.

Spotykamy się na stacji kolejowej w Gryfinie (peron 2) do 8:50. O tej godzinie odjeżdża pociąg (relacja Szczecin Główny - Zielona Góra). W Pacholętach będziemy o 8:58. Osoby, które będą posiadać indywidualny transport lub mieszkają w okolicy i nie muszą dojeżdżać, powinny być na miejscu do godziny 9:00.

Wycieczka jest bezpłatna. Jedyne koszta jakie ponoszą uczestnicy to zakup biletu na pociąg do Pacholąt oraz ewentualny prowiant na ognisko. W celu oszacowania wielkości grupy prosimy chętne osoby o zapisy pod numerem telefonu 789 035 121 lub osobiście w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie (ul. Nadodrzańska 1, Nabrzeże Miejskie). Zapraszamy!

 

2020/03/09, Gryfiński Jarmark Wielkanocny-wydarzenie odwołane
WYDARZENIE ODWOŁANE W sobotę, 4 kwietnia 2020 na pl. Księcia Barnima I odbędzie się Gryfiński Jarmark Wielkanocny, na który zaprasza Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

W czasie jarmarku będzie można nabyć m.in. pisanki i stroiki świąteczne, wielkanocne słodkości i specjały.

Podczas wydarzenia rozstrzygnięte zostaną konkursy na BABĘ WIELKANOCNĄ i PALMĘ WIELKANOCNĄ.

Zgłoszenia udziału w konkursach przyjmowane będą do 25 marca 2020 w biurze Gryfińskiego Domu Kultury przy ul. Szczecińskiej 17. Zgłoszenie musi zostać potwierdzone złożeniem karty uczestnictwa w konkursie.
Karty zgłoszenia dostępne są stronie www.gdk.com.pl lub do wypełnienia w biurze Gryfińskiego Domu Kultury przy ul. Szczecińskiej 17 w dni robocze w godzinach 8.00-15.00.

Celem konkursu na BABĘ WIELKANOCNĄ jest promocja tradycji, zwyczajów oraz kulinarnych obrzędów, związanych ze Świętami Wielkanocnymi a także rozwijanie zbiorowej aktywności twórczej mieszkańców gminy Gryfino.
W konkursie mogą wziąć udział indywidualni mieszkańcy gminy Gryfino, a także zespoły wykonawców: klasy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, grupy dzieci przedszkolnych, grupy formalne (organizacje pozarządowe, koła), kluby zainteresowań, świetlice wiejskie oraz grupy nieformalne (Koła Gospodyń Wiejskich, rodziny).
 
W słodkim pojedynku może wziąć udział każdy, kto upiekł babę, babkę lub babeczkę według domowego przepisu. Do konkursu nie może przystąpić osoba, która jest zawodowym cukiernikiem.
Szczegółowy regulamin oraz karty zgłoszenia konkursu na BABĘ WIELKANOCNĄ znajdują się w załączniku.

Konkurs na PALMĘ WIELKANOCNĄ ma na celu m.in. reaktywowanie oraz rozbudzanie zainteresowań tradycją tworzenia palm i zwyczajów wielkanocnych, lokalnych obrzędów ludowej tradycji wicia palm wielkanocnych na terenie gminy Gryfino, rozwijanie zbiorowej aktywności twórczej oraz prezentację talentów twórczych mieszkańców gminy Gryfino.
W konkursie mogą wziąć udział indywidualni mieszkańcy gminy Gryfino, a także zespoły wykonawców (klasy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, grupy dzieci przedszkolnych, grupy formalne (organizacje pozarządowe, koła), kluby zainteresowań, świetlice wiejskie oraz grupy nieformalne (Koła Gospodyń Wiejskich, rodziny).
Uczestnicy konkursu mogą do niego zgłosić po jednej palmie, w dwóch kategoriach:
a) palma do 150 cm
b) palma powyżej 150 cm

Szczegółowy regulamin oraz karty zgłoszenia do konkursu na PALMĘ WIELKANOCNĄ znajdują się w załączniku.
 
 
 

2020/03/06, Komunikat Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, powołanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, w związku z podejrzeniem pojawienia się przypadku koronawirusa w Gryfinie

Informujemy, iż dziecko, które dziś z gorączką zostało zawiezione na oddział zakaźny celem diagnostyki, miało wykonywane badania w kierunku grypy, która została zdiagnozowana. Dziecko nie jest hospitalizowane, będzie leczone ambulatoryjnie (w domu). Prosimy o zachowanie spokoju - zajęcia szkolne w poniedziałek odbędą się zgodnie z planem.

Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Mieczysław Sawaryn

 

2020/03/03, 1 marca - Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

1 marca - Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Dzień pamięci o tych, którzy nie godzili się na żadną formę totalitaryzmu. W Gryfinie w ramach wydarzeń towarzyszących  miały miejsce prelekcje historyczne oraz projekcja filmu o legendzie wileńskiej partyzantki AK "Żelaznym".  Oficjalne uroczystości miały miejsce 1 marca, rozpoczynając się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny i Żołnierzy Wyklętych w Kościele p.w. Narodzenia NMP.

Drugą część uroczystości rozpoczął przemarsz uczestników  z kościoła na ul. Żołnierzy Wyklętych. Pamięć bohaterów uczczono apelem poległych, salwą honorową oraz defiladą pododdziału Wojska Polskiego. Organizatorami wydarzenia byli: Gryfiński Ruch Patriotyczny, Gryfińskie Stowarzyszenie „Pamięć i Prawda”, gryfiński klub Gazety Polskiej. Współorganizatorem wydarzenia była Gmina Gryfino.

 

 

 

2020/03/10, XIX Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie

Zapraszamy do udziału w XIX Spotkaniu Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie (Maróz k. Olsztynka, 28-30.05.2020 r.). Jeśli działasz na wsi, nie brak Ci pasji i zaangażowania i chcesz jeszcze skuteczniej pracować na rzecz swojej społeczności, spotkaj się w gronie 350 podobnych do Ciebie osób z całej Polski. To okazja do wymiany pomysłów, inspiracji, podzielenia się z innymi tym, co robisz oraz zdobycia nowej wiedzy o skutecznym działaniu na wsi. Zgłoszenia do 23 marca 2020 r.

 

2020/03/05, Rajd "Powitanie wosny" w Glinnej-WYDARZENIE ODWOŁANE
WYDARZENIE ODWOŁANE Tegoroczny rajd "Powitanie wiosny", organizowany cyklicznie przez Gryfiński Dom Kultury, odbędzie się w sobotę 28 marca. Tym razem piechurzy będą mieli okazję zwiedzić Ogród Dendrologiczny w Glinnej. Wyjazd z Gryfina do Glinnej zaplanowano na godzinę 9.30. Zbiórka uczestników wycieczki przy sklepie Biedronka koło stadionu (ul. Sportowa).

W programie wiosennej imprezy m.in. zwiedzanie ogrodu dendrologicznego, spacer po Puszczy Bukowej i ognisko (prowiant we własnym zakresie). Serdecznie zapraszamy zaprawionych turystów a także tych którzy chcieliby rozpocząć przygodę z wędrowaniem.

Koszt wycieczki:
15,00 zł/ dziecko
20,00 zł/dorosły
Cena obejmuje: przejazd autokarem, ubezpieczenie od NNW, ognisko.

Zgłoszenia na wycieczkę i wpłaty przyjmowane są do 20 marca 2020 w pracowni turystycznej Gryfińskiego Domu Kultury przy ul. Chrobrego 48 (Pałacyk pod Lwami) w godz. 9.00-16.00
tel.695455771

UWAGA! Po 20 marca osoby zapisane nie będą miały możliwości rezygnacji z wyjazdu i zwrotu wpłaty wpisowego.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowy regulamin Rajdu "Powitanie Wiosny" w Glinnej znajduje się na stronie internetowej Gryfińskiego Domu Kultury http://gdk.com.pl/index.php?plik=impreza&kalendarium_id=1160
 

 
 

2020/03/05, Konkurs "Granty sołeckie 2020"

Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2020”

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konkursie „Granty sołeckie 2020”

Konkurs jest skierowany do wszystkich gmin reprezentujących sołectwa z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.

Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw w Województwie Zachodniopomorskim, w związku z celem strategicznym nr I „Otwarta Społeczność” celem kierunkowym 1.3 ”Rozwój wspólnotowości i tworzenie kapitału społecznego”, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/100/19 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia po konsultacjach społecznych „Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego z perspektywą do 2030 roku”.

Pula środków w konkursie 1.800.000,00 zł

Nagrodą w konkursie jest możliwość otrzymania pomocy finansowej w wysokości 10.000 zł na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji projektu. Pomoc przyznana zostanie gminom w drodze Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.


Nabór elektroniczny wniosków do konkursu poprzez generator wniosków Witkac
planuje się przeprowadzić od 14 lutego do 13 marca 2020 roku.


Warunkiem udziału w konkursie jest oprócz zgłoszenia elektronicznego dokonanie zgłoszenia konkursowego także w wersji papierowej, zawierającej podpisy Burmistrza/Wójta, Skarbnika Gminy i Sołtysa Sołectwa, które to zgłoszenie należy złożyć w:


Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34,

70-504 Szczecin

do dnia 20 marca 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego)


Zasady organizacji konkursu określa Regulamin konkursu. Ogłoszenie wyników konkursu zostanie podane do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej UMWZ pod adresem: www.wzp.pl oraz www.wrir.wzp.pl. Dalsze informacje będę zamieszczane i aktualizowane na stronie na bieżąco. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Rybactwa UMWZ pod nr tel. 91 44-10-217, e-mail: acieslicka@wzp.pl.


Jednocześnie WRiR informuje, że pod adresem www.witkac.pl opublikowany został Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2020”, natomiast nabór rusza z dniem 14 lutego 2020 roku o godzinie 8:00  i trwać będzie do dnia 13 marca 2020 roku do godziny 15:00. Warunkiem udziału w konkursie jest oprócz zgłoszenia elektronicznego dokonanie zgłoszenia konkursowego także w wersji papierowej, zawierającej podpisy Burmistrza/Wójta, Skarbnika Gminy i Sołtysa Sołectwa, dołączenie załączników  (prawo do suponowania nieruchomością, cenniki, oferty, notatki z rozeznania rynku) i wysłanie na adres:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34,

70-504 Szczecin

do dnia 20 marca 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego)

 

2020/03/02, Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie projektu uchwały dotyczęcego określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gryfino na rok 2020.

Ogłoszenie

 

2020/02/25, Badanie opinii na temat jakości usług

Od 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 jako potwierdzenie jakości świadczonych usług. Zgodnie z ustanowioną Polityką Jakości nadrzędnym celem działalności Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie jest najwyższa jakość, terminowość, skuteczność i profesjonalizm w realizacji zadań publicznych.

W celu zbadania Państwa opinii na temat stopnia zadowolenia z jakości usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie przygotowane zostały ankiety. Państwa odpowiedzi pomogą usprawnić pracę Urzędu, a tym samym dostosować poziom świadczonych usług do Państwa oczekiwań.

Ankieta dostępna jest w Biurze Obsługi Interesantów, w wydziałach Urzędu oraz można ją pobrać tutaj. Wypełnione ankiety należy wrzucać do urny znajdującej się w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres boi@gryfino.pl w terminie do dnia 20 marca 2020 r.

 

2020/02/25, Nabór do gryfińskich przedszkoli na rok 2020/2021

2 marca rozpocznie się rekrutacja do Publicznych Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino. Nabór prowadzony będzie z wykorzystaniem aplikacji „Nabór Przedszkola” firmy VULCAN.

Adres strony rekrutacji: www.gryfino.przedszkola.vnabor.pl

Harmonogram rekrutacji:

 • 2 marca, g. 8:00 - Otwarcie strony i rozpoczęcie etapu wprowadzania wniosków.
 • 20 marca Zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców wraz ze złożeniem dokumentów w wersji papierowej w placówce pierwszego wyboru: do g. 14:00 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, do g. 16:00 – przedszkola.
 • 16 kwietnia Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • 16-24 kwietnia Potwierdzanie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych.
 • 28 kwietnia Publikacja list kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych.
 • 18-26 maja Postępowanie uzupełniające – składanie wniosków.

Szczegółowe zasady naboru znajdują się na stronie rekrutacji.

 

2020/02/27, Zakończył się 14. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży "Włóczykij"
Zakończył się 14. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży "Włóczykij". Za nami 6 dni wielkiego święta radości, odkrywania i doświadczania świata. Od 19 do 24 lutego 2020 mogliśmy wraz z podróżnikami, eksploratorami, zdobywcami przeżywać ich niecodzienne przygody, docierać do nieznanych miejsc i zachwycać się ich pięknem.

Włóczykij przyzwyczaił swoich widzów do bogactwa propozycji programowych. W tym roku także, mimo nieco krótszego trwania festiwalu, nie brakowało prezentacji podróżniczych, pokazów filmowych, spotkań autorskich, koncertów. Odbywały się wycieczki, warsztaty podróżnicze dla dorosłych i dla dzieci, wystawy i pokazy filmów świata. Po raz kolejny odbył się legendarny już Bal Włóczykija.

Relację z otwarcia festiwalu znajdziemy pod linkiem http://http://gdk.com.pl/index.php?plik=aktualnosc&aktual_id=1906

Kolejny rok z rzędu wydarzenia Włóczykija pobijają rekordy frekwencji. W czwartek 20 lutego bilety na festiwalowe prezentacje zostały błyskawicznie wyprzedane. Nadkomplet widzów miała prezentacja stałego gościa gryfińskiego festiwalu Przemka Kossakowskiego a także koncert projektu Fisz Emade Tworzywo.

Także kolejne dni festiwalu przyniosły niezwykłe zainteresowanie ze strony starych i nowych sympatyków Włóczykija. W weekend festiwalowe wydarzenia odbywały się w trzech lokacjach równocześnie: w Gryfińskim Domu Kultury, Namiocie Włóczykija i Klubie Festiwalowym. Każda z lokacji miała pełną salę widzów na kolejnych prezentacjach.
Mogliśmy wysłuchać pasjonujących opowieści o wyprawach i doświadczeniach od gości festiwalu, którymi byli m.in. Piotr Bolko, Michał Zygmunt, Tomek Zygzak, Radek Okieńczuk, Aleksandra Dynas, Michalina Kupper, Bartek Malinowski, Justyna Mleczak, Stasia Budzisz, Kuba Bogdański, Michał Ilczuk, Marek Kramarczyk, Zdzich Rabenda, Ryszard Jakubowski, Ula Ziober, Dominik Szmajda, Maria Dubyna, Sonia Nandzik, Agnieszka Sztandera, Karolina Kuszyk, Iśka Marchwica, Natalia Mileszczyk, Jakub i Anna Urbańscy, Urszula Zajączkowska, Justyna Gudra, Agnieszka i Krzysztof Batyccy, Maciej Cuske, Zbyszek Pawlak i Piotr Opacian, Kamila Kielar, Krzysztof Story, Ania i Piotr Waksmundzcy, Zbigniew Mieczkowski,Piotr Strzeżysz, Artur Wysocki, Kamil Całus, Małgorzata Jarmułowicz, Zygmunt Leśniak, Ula Idzikowska, Kasia Jadaluk, Jakub Rybicki, Iwona i Jurek Maronowscy, Tamara Kanecka-Brzóska, Maciej Drygas, Jurek Arsoba, Krzysztof Lewicki, Klaudia Jadwiszczyk, Robb Maciąg, Andrzej "Saszka" Maziakowski i Michał Woroch.


Włóczykij słynie z niezwykłych i niezapomnianych koncertów. Prócz wspomnianego już Fisz Emade Tworzywo, na scenie GDK energetyczny koncert dał czeski zespół Circus Problem. Z kolei w Klubie Festiwalowym Włóczykija wystąpił Trailhead. Festiwalowe szaleństwo zakończył koncert zespołu Babu Król & Smutne Piosenki.

Włóczykij to także podróże kulinarne. Tradycyjnie już Piotr Mojżyszek oferował do spróbowania aromatyczne herbaty świata. Goście festiwalu mogli się posilić w specjalnej stołówce, gdzie swoje specjały oferowały panie z KGW z Krzymowa i Chwarstnicy.

W sobotę 22 lutego, odbył się legendarny już Bal Włóczykija, tym razem po hasłem "Bal kultur, ludów i ras".

Odbyły się wycieczki w ciekawe miejsca. Włóczykijowi odkrywcy zawitali m.in. do Ińska i Drawieńskiego Parku Narodowego. Kolejny rok z rzędu wielbiciele zimnych kąpieli mogli wziąć udział w morsowaniu na Włóczykiju.

Jedną z atrakcji tegorocznego 14. Festiwalu Miejsc i Podróży Włóczykij, po raz kolejny był cykl warsztatów dla najmłodszych - Mały Włóczykij. Dzieciaki z gryfińskich szkół i nie tylko, miały okazję wziąć udział w zajęciach, które w ciekawy i niebanalny sposób przybliżały inne kultury, kraje, zwyczaje, a prowadzący z pasją opowiadali o swoich podróżach czy o tym, jak zostać podróżnikiem.

Chwile wzruszenia przyniosło pożegnanie Andrzeja Suszka i jego małżonki Haliny. Właściciele festiwalowego klubu Wrota do Sławy, przechodzą na emeryturę. Przed ostatnim włóczykijowym koncertem w pełnym klubie festiwalowym, dziękowano państwu Suszkom za lata wspólnej zabawy, domowej atmosfery i ciepła. Był tort, niezwykłe prezenty, wśród których znalazły się oczywiście także te związane z podróżami. Gospodarze włóczykijowej lokacji udadzą się na wyprawy do Toskanii i Gruzji i kto wie, może już za rok na kolejnym festiwalu opowiedzą o swojej podróży życia

Ostatnim punktem programu 14 festiwalu Włóczykij było spotkanie autorskie z Dariuszem Rosiakiem, dziennikarzem radiowym i prasowym, przez trzynaście lat prowadzącym w Trójce program "Raport o stanie świata".

Tuż przed ostatnią prezentacją 14. Włóczykija, organizatorzy oficjalnie zakończyli festiwal. Podziękowano sponsorom, patronom medialnym, wszystkim którzy wspierali festiwal, wolontariuszom i ekipie technicznej a także widzom, którzy przez 6 dni licznie przybywali na kolejne odsłony Włóczykija. Do zobaczenia już za rok!

Organizatorami 14.Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i Podróży Włóczykij byli: Gryfiński Dom Kultury, Zakrzywienie Czasoprzestrzeni i Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie.
 
 
 
fot. M.Woźniakowski
 
 
 
fot. M.Woźniakowski
 
fot. M.Woźniakowski
 
 
 
 

 
 

2020/02/10, 80. rocznica pierwszej masowej deportacji na Sybir

Dnia 10.02.2020 r. o godz. 12.00 odbyły się gminne uroczystości upamiętniające 80. rocznicę pierwszej, masowej deportacji Polaków na Sybir.
Uroczystości miały miejsce na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie (Golgota Wschodu). Podczas ceremonii z udziałem władz samorządowych, kombatantów i mieszkańców miasta, odbyło się m.in. uroczyste złożenie wieńców i kwiatów.

 

2020/02/19, Informacje dotyczące kwalifikacji wojskowej w 2020 roku

Na terenie Gminy Gryfino w okresie od 16 marca do 06 kwietnia 2020 r. w Internacie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Gryfinie przy ulicy Łużyckiej 91 przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa:

- od 16 marca do 20 marca 2020 r. - mężczyźni urodzeni w 2001 r. (rocznik podstawowy) oraz 1996-2000 r. (roczniki starsze)

- 03 kwietnia 2020 r. - kobiety urodzone w latach 1996 – 2001 (posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych, weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo są absolwentkami lub studentkami tych szkół lub kierunków).

Osoby stające do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy zobowiązane są przedstawić: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, w przypadku kłopotów zdrowotnych również dokumentację dotyczącą stanu zdrowia, dokument stwierdzający poziom wykształcenia  lub pobierania nauki (np. aktualna legitymacja szkolna), oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Nieotrzymanie wezwania imiennego lub nieprzyjęcie wezwania od Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które dotychczas do niej nie stawały od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu:

Obwieszczenie

Osoby, które dostaną wezwanie do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w terminie kolidującym z innymi ważnymi przedsięwzięciami, mogą zgłaszać się w innym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 91-416-20-11 wew. 204.

 

2020/02/19, Rusza konkurs „Sołtys Roku”

Potrafią słuchać mieszkańców swoich miejscowości i motywować ich do działania, są najbliżej ich trosk i problemów, to oni dbają o rozwój swoich małych ojczyzn.  Mowa tu o zachodniopomorskich sołtysach, których aktywne działania mogą zostać docenione w konkursie „Sołtys Roku” 2020. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia br. 

Sołtysi integrują mieszkańców, sprawiają, że miejscowości tętnią życiem każdego dnia. „Sołtys Roku” 2020 to doskonała okazja do zaprezentowania wyjątkowych osób zaangażowanych w życie małych ojczyzn. Na laureatów sprawujących swoją funkcję przez co najmniej cały rok 2019 oprócz tytułu, czekają trzy nagrody finansowe, każda w wysokości 5 tys. zł.

Konkurs ma charakter otwarty. Kandydata z obszaru województwa zachodniopomorskiego do tytułu „Sołtys Roku” 2020 mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa (co najmniej 10 osób), rady parafialne, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz przedstawiciele władzy samorządowej.Zgłoszenia należy przesyłać do30 kwietnia br. na adres:Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin z dopiskiem„KONKURS SOŁTYS ROKU 2020”.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego WZ:http://www.wrir.wzp.pl.

Załącznik do regulaminu 1

Załącznik do regulaminu 2

Załącznik do regulaminu 3

Załącznik do regulaminu 4

Załącznik do regulaminu 5

 


 

2020/02/05, Komunikat dotyczący publikacji Nowych 7 Dni Gryfina

Komunikat dotyczący publikacji Nowych 7 Dni Gryfina

W związku z publikacją z dnia 30 stycznia 2020, tygodnika Nowe 7 Dni Gryfina, pt. „Układ czas rozwiązać” z uwagi na zawarte tam nieprawdziwe informacje, narażające Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino na utratę zaufania potrzebnego do sprawowania funkcji, wystąpiłem do wydawcy oraz redaktora naczelnego o zamieszczenie sprostowania.

Treść sprostowania poniżej:

„Sprostowanie nieprawdziwych informacji

Informuję, iż opublikowany w poprzednim tygodniu tekst dotyczący gminy Gryfino zawiera informacje nieprawdziwe, które naruszają jej dobra, co w mojej ocenie naraża Burmistrza na utratę zaufania, poprzez wyczerpanie warunku art. 212 kodeksu karnego.

W szczególności nieprawdziwe są stwierdzenia dotyczące utworzenia w gminie Gryfino „Systemu wspierającego” Gazetę Gryfińską. Sformułowanie „Z czasem powstał swoisty system ograniczania kosztów redakcyjnych GG przy pomocy pieniędzy z budżetu gminy.” jest pomówieniem dotyczącym zarządzania pieniędzmi publicznymi. Autor nie przedstawia żadnych faktów na poparcie twierdzenia, pomija również fakt, iż od momentu objęcia przeze mnie funkcji burmistrza, jego tygodnik - Nowe 7 Dni Gryfina, jest jedynym lokalnym medium, który posiada stałą umowę zawartą z UMiG Gryfino na publikację ogłoszeń prasowych.


***

Nieprawdziwe są stwierdzenia dotyczące zatrudniania dziennikarzy Gazety Gryfińskiej w gminie.

Jakub Kasprzyk został zatrudniony w Domu Kultury przed objęciem przeze mnie funkcji burmistrza. Pracodawca nie ogranicza dodatkowej aktywności pracownika, wykonywanej poza godzinami pracy.

Jakub Stankiewicz nigdy nie był pracownikiem gminy Gryfino i jej jednostek organizacyjnych.

Jakub Sieradzki, pracuje w Bibliotece Publicznej, jednak instytucja ta współpracuje z wszystkimi mediami lokalnymi i regionalnymi. Także w tygodniku Nowe 7 Dni Gryfina wielokrotnie zamieszczano teksty powstałe z informacji przesłanych przez pracowników lub wprost teksty napisane przez tych pracowników. Od roku 2015 takich przypadków jest wiele, od tekstów Mariana Anklewicza, po ostatni tekst „Dostali 14 tysięcy” o uzyskaniu dofinansowania Polskich Sieci Elektroenergetycznych.


***

Nieprawdziwa jest stwierdzenie, jakoby lokal wynajęty przez wydawcę Gazety Gryfińskiej, nie był przeznaczony na działalność gospodarczą. Lokal ten jest najęty i zgodnie z umową prowadzona jest tam działalność gospodarcza. Przypominam, iż wybór najemcy odbył się po trzecim (!) przetargu, dwa pierwsze zakończyły się niepowodzeniem z uwagi na brak chętnych. Każdy, w tym również wydawca „Nowych 7 Dni Gryfina” mógł wziąć w nim udział.

Nieprawdziwe jest zdanie: „Ale powszechnie mówi się, że za śmieszną część normalnej opłaty za lokal gminny”. Stawka czynszu jest zgodna z zarządzeniem burmistrza Gryfina, dokładnie taka sama jak płacona przez innych przedsiębiorców wynajmujących pomieszczenie na ten cel.


***

Z uwagi na wymienione wyżej twierdzenia żądam zaprzestania przypisywania Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino działań które nie mają miejsca. Zwracam również uwagę na fakt, iż autor publikacji nie dochował staranności dziennikarskiej, nie zweryfikował faktów będących ogólnie dostępnymi (zarządzenie dotyczące czynszów w lokalach gminnych dostępne w BIP), nie zwrócił się również do mnie z prośbą o odniesienie się do zarzutów.”

Mieczysław Sawaryn
Burmistrz Gryfina
 
 

2020/02/07, Projekt edukacyjny "Tradycyjny Sad"

Fundacja Banku Ochrony Środowiska we współpracy z Polską Akademią Nauk zaprasza wszystkie szkoły do udziału  po raz trzeci w niezwykłym projekcie edukacyjnym "Tradycyjny Sad"! Adresatami projektu są uczniowie i nauczyciele ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Projekt polega na promocji wiedzy dotyczącej starych odmian drzew owocowych oraz na stworzeniu mini sadu składającego się właśnie z tych drzew.

150 szkół, które stworzą najlepsze projekty sadu owocowego otrzyma od Fundacji BOŚ grant na zakup drzewek i materiałów potrzebnych do pracy.

Geneza

Przez wieki Polska była potęgą sadowniczą opartą o drzewa dawnych odmian. Głównie jabłonie były wszechobecnym elementem krajobrazu i stanowiły podstawę zaopatrzenia rodzinnych gospodarstw. Stare odmiany funkcjonowały we wszystkich regionach Polski i były doskonale przystosowane do panujących tam warunków. W ostatnich 50-ciu latach wyginęło 80% zasobów starych drzew owocowych. Powstały nowe „przemysłowe” odmiany, które zostały przystosowane do zwiększonej produktywności (wcześniej i silniej owocujące, o zwiększonej gęstości sadzenia ze względu na małe rozmiary). Jednak ceną za sukces wydajności z hektara jest konieczność stałej opieki nad tymi drzewami, a głównie ochrony chemicznej, bo drzewa muszą być pryskane około nawet 30 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego. W dobie zwiększającej się świadomości skażenia środowiska, społeczeństwo coraz wyraźniej zgłasza zainteresowanie produktami uprawianymi bez nadmiernej chemizacji. Stąd konieczność powrotu do dawnych odmian, które przez dziesięciolecia radziły sobie świetnie w rodzimych warunkach.

Adresaci konkursu

Projekt adresowany jest dwutorowo: do młodych ludzi, ponieważ wiedza na temat umiejętnej uprawy i walorów zdrowotnych owoców z drzew tradycyjnych odmian jest potrzebna wśród młodego pokolenia, aby umiało zapewnić sobie wartościowe pożywienie w przyszłości, jak również do szerokiego społeczeństwa, ponieważ obecnie pracujące osoby mogą podjąć decyzję o założeniu sadu przydomowego złożonego ze starych odmian.

Działania prowadzone w ramach niniejszego projektu pozwolą upowszechnić wiedzę na temat tradycyjnych odmian i pomogą przywrócić je na dawne, właściwe sobie miejsce. Celem jest szeroko pojęta edukacja – nie tylko na temat tradycyjnych odmian, ale również ekologicznego sposobu pielęgnacji drzew niepowodującej negatywnego wpływu na środowisko. Projekt ma za zadanie zwiększenie zasobów genetycznych drzew starych odmian grusz oraz zwiększenie różnorodności biologicznej na ziemiach polskich.

Projekt ma charakter międzyszkolnej rywalizacji. Do konkursu mogą zgłaszać się szkolne zespoły konkursowe (max. 10 osób), które pracować będą pod opieką nauczyciela lub katechety. Komunikacja z zespołami będzie się odbywała poprzez platformę internetową, gdzie zamieszczone są wszelkie informacje dotyczące organizacji konkursu: opis zadań do wykonania, regulamin, terminarz, formularze raportów, szeroka baza wiedzy wspierającej realizację zadań konkursowych, itp.

Terminarz konkursu związany jest z harmonogramem prac agrotechnicznych. Sadzenie roślin przewidziane jest wiosną. Ważne, aby młode drzewka, kupione nie w donicach sadzić zanim wypuszczą pędy! Projekt rozpoczyna się w lutym 2019 roku, a zakończy się w październiku 2019 roku. Rejestracja trwa do 16 lutego 2019 roku.

Więcej informacji na stronie www.tradycyjnysad.pl

 

2020/01/30, Bezpieczne ferie zimowe 2020

W dniu 29 stycznia 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino przy współpracy ze służbami, tj. Strażą Ochrony Kolei w Szczecinie, Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Gryfinie, Komendą Powiatową Policji w Gryfinie oraz Pracownikami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeprowadził akcję profilaktyczną o tematyce: „Bezpieczne ferie zimowe 2020”.

Celem głównym było przypomnienie dzieciom prawidłowych zasad bezpieczeństwa o których należy pamiętać podczas wypoczynku w trakcie ferii zimowych.

Zajęcia profilaktyczne zostały przeprowadzone dla klas 5 szkół podstawowych w Gryfińskim Domu Kultury.
Podczas spotkania edukacyjnego dzieci powtórzyły wszystkie zasady bezpieczeństwa, uczyły się podstawowych zasad przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych, poznawały znaki, a także dowiedziały się, czego nie wolno robić w pobliżu i na terenie kolejowym.
Koordynatorzy urozmaicili spotkanie filmami edukacyjnymi, grami, zabawami i konkursami. Na dzieci czekał pokaz sprzętu oraz pojazdy służbowe: straży pożarnej, policji oraz mobilnego samochodu Straży Ochrony Kolei.

Na zakończenie spotkania uczestnicy otrzymali zeszyty edukacyjne oraz gry planszowe.

 

2020/01/27, Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: nowe źródło finansowania inicjatyw obywatelskich

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: nowe źródło finansowania inicjatyw obywatelskich

Konferencją z udziałem przedstawicieli MSZ i Ambasady Norwegii, organizacji społecznych z Polski i krajów darczyńców zainaugurowany został w Warszawie nowy program dotacyjny, którego celem jest wzmocnienie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

Program o budżecie 30 milionów euro ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (tzw. Fundusze EOG) wspierać będzie organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, prowadzące działania na rzecz zwiększania udziału obywateli i obywatelek w życiu publicznym, ochrony prawa człowieka i równego traktowania, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wzmacniania grup narażonych na wykluczenie.
Realizatorem programu jest konsorcjum trzech organizacji: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Pracowania Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.
Chciałbym pogratulować determinacji i siły. To dzięki niej i przeciwstawieniu się różnym trudnościom udało się doprowadzić do sytuacji, w której realizacja zadań Funduszu odbywa się w duchu niezależnym, z należytym uwzględnieniem wartości wynikających z Konstytucji RP oraz umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę oraz wartości europejskich – powiedział Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar podczas oficjalnego otwarcia programu w Warszawie.
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy będzie wspierać projekty zgłaszane przez organizacje z całej Polski, a w szczególności działania podejmowane przez organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów pomocowych.
Chcemy dotrzeć z ofertą wsparcia do tych, którzy najbardziej jej potrzebują: grup narażonych na dyskryminację ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie, płeć, wiek, orientację seksualną i grup zagrożonych wykluczeniem: osób z niepełnosprawnościami, w kryzysie bezdomności, osób starszych, ofiar przemocy – mówi Sylwia Sobiepan z Fundacji im. Stefana Batorego.
Ważną grupą we wszystkich obszarach wsparcia jest młodzież – dodaje Zofia Komorowska z Fundacji Stocznia.
Program oferować będzie dotacje na działania edukacyjne, w tym edukację obywatelską, równościową i antydyskryminacyjną, działania aktywizacyjne i wolontariackie, akcje i kampanie świadomościowe na temat zmian klimatycznych, przeciwdziałaniu uprzedzeniom, mowie nienawiści i przemocy, projekty zwiększające uczestnictwo obywateli w podejmowaniu decyzji, działania strażnicze, działania interwencyjne dotyczące przestrzegania praw człowieka i poszanowania zasad państwa prawa, działania służące upodmiotowieniu i usamodzielnieniu grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego, działania integracyjne w środowiskach lokalnych, działania rzecznicze dotyczące ulepszania polityk publicznych, prawa i praktyki stosowania prawa, a także poprawy standardów funkcjonowania instytucji publicznych i jakości świadczonych przez nie usług.
Ważnym elementem programu będzie wsparcie rozwoju organizacji społecznych. Każda organizacja ubiegająca się o dotację na działania projektowe będzie mogła otrzymać dodatkową dotację na rozwój organizacji: inwestycje w budowanie zespołu, podnoszenie kompetencji, pozyskiwanie środków na działalność, poprawę zarządzania, komunikację, etc. – mówi Lidka Kuczmierowska z Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich.
Osobny konkurs dotacyjny zostanie ogłoszony na projekty wspierające sektor obywatelski, w tym wsparcie infrastruktury (szkolenia, edukację, doradztwo), działania zwiększające świadomość społeczną czym zajmują się organizacje czy monitoring prawa, które wpływa na ich działanie.
Nabór wniosków w pierwszym konkursie dotacyjnym już 3 lutego. Kolejny – na projekty sektorowe w kwietniu 2020. W nadchodzących miesiącach zespół programu zorganizuje cykl spotkań informacyjnych w kilku regionach Polski.

Więcej informacji niebawem na www.aktywniobywatele.org.pl.

 

2020/01/16, XVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

W dniu 16 stycznia 2019 roku odbyła się XVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Gryfinie.

Podczas sesji przyjęto zmianę budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok. Proponowana zmiana związana jest z pozyskaniem przez Gminę Gryfino środków unijnych w ramach dwóch konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na projekty: „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gryfino obejmującą wymianę starych kotłów lub pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych, zarówno w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych w latach 2020-2021” oraz „ Termomodernizacja budynków jednorodzinnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Gryfino w latach 2020-2022”. Zmiana budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 po stronie zwiększenia wydatków budżetowych związana jest z realizacją projektu „Inwestujemy w naukę!” – podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino.

 

2020/01/23, Tancerze Teatru Tańca EGO VU znaleźli się w gronie najlepszych na świecie
Ewelina Tołyż i Bartosz Wilniewicz, tancerze Teatru Tańca EGO VU (działającego pod egidą Gryfińskiego Domu Kultury) znaleźli się w gronie najlepszych na świecie. Wykonywany przez nich spektakl Elizy Hołubowskiej "Niestrojenie", wziął udział w 21. edycji SzólóDuó International Dance Festival w Budapeszcie.

Podczas wydarzenia zaprezentowano 19 choreografii solowych i duetów z Izraela, Japonii, Szwajcarii, Niemiec, Korei Południowej, Polski, Węgier i Stanów Zjednoczonych.
Aby zakwalifikować się do udziału w budapeszteńskim festiwalu, trzeba było wziąć udział w międzynarodowych preselekcjach organizowanych w kilku krajach lub przekonać do tego organizatorów, przesyłając do nich sfilmowany pokaz spektaklu. W grudniu zeszłego roku tancerze EGO VU wzięli udział w polskich eliminacjach, jakie odbyły się w Bytomiu i zakwalifikowali się do eliminacji finałowych w stolicy Węgier.

Festiwal SzólóDuó jest międzynarodową platformą małych form tańca współczesnego. Tegoroczna edycja odbyła się w Mu Theatre w Budapeszcie. Prezentowane przedstawienia były oceniane przez międzynarodowe jury i kwalifikowane do wieczoru finałowego. Najważniejsze dwie nagrody jurorskie otrzymały dwa duety - z Polski oraz z Niemiec.
Gryfińscy tancerze Teatru EGO VU otrzymali wyróżnienie i zaproszenie do ponownego zaprezentowania spektaklu podczas koncertu galowego.

Jurorzy chwalili taneczną opowieść gryfińskich artystów, ich wysokiej klasy umiejętności i sposób pracy Elizy Hołubowskiej. Do gustu jury przypadł sposób zaprezentowania spektaklu, bez muzyki, w oparciu o oddech tancerzy, nasilający się wraz z ich zmęczeniem w newralgicznych momentach spektaklu. W uzasadnieniu przyznania nagrody napisali: "doceniamy, że rozwinęliście różnorodny i intensywny artystyczny dialog pomiędzy ciszą a dźwiękiem ciała".
 
 
 
 
 

2020/01/16, Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2020 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku.

 

2020/01/10, Zajęcia biblioterapeutyczne w ramach projektu sponsorowanego przez ,,Polskie Sieci Elektroenergetyczne”

Dzięki grantowi PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne Filia w Pniewie Biblioteki Publicznej w Gryfinie, w ramach projektu „WzMOCnij swoje otoczenie” otrzymała sprzęt elektroniczny i zorganizowała cykl zajęć biblioterapeutycznych. Dzięki dotacji przeprowadzono cykl udoskonalonych zajęć biblioterapeutycznych w Dziennym Domu ,, Senior +’’ oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gryfinie. W ramach grantu zakupiono między innymi: tablety, gogle VR, rzutnik multimedialny, ekran projekcyjny oraz artykuły biurowe. Nowa forma prowadzenia zajęć spowodowała, iż zainteresowanie biblioterapią zgłosił Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.

 

2019/12/20, Budżet Gminy Gryfino na rok 2020 uchwalony!

Podczas XVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 19 grudnia 2019 uchwalono budżet Gminy Gryfino na rok 2020. Podjęto również uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2020-2030. Przyjęto również plan pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2020. Sesja rozpoczęła się od minuty ciszy poświęconej pamięci zmarłej Marii Zalewskiej,  wieloletniej dyrektorki Gryfińskiego Domu Kultury w Gryfinie. 

 

 

 

 

2018/11/26, Wykaz aptek z terenu gminy Gryfino, do których można bezpłatnie oddać opakowania po lekach

Wykaz aptek z terenu gminy Gryfino, do których można bezpłatnie oddać opakowania po lekach i przeterminowane leki pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych

1. Apteka, 74-100 Gryfino, ul. Łużycka 3 F

2. Apteka "Verbascum", 74-101 Gryfino, ul. 11 Listopada 16

3. Apteka Gryfińska, 74-100 Gryfino, ul. Piastów 10A

4. Apteka Cefarm nr 81-064 , 74-100 Gryfino, ul. Grunwaldzka 6

5. Apteka "Mandragora" , 74-101 Gryfino, ul. Krasińskiego 89

6. Apteka "Vademecum" , 74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 15 H

7. Apteka , 74-101 Gryfino, ul. 11 Listopada 66 – 68

8. Apteka "Muszkieter" , 74-100 Gryfino, ul. 9 Maja 14

9. Apteka "W Galerii" , 74-100 Gryfino, ul. Flisacza 63

10. Apteka „Centrum Zdrowia”, 74-100 Gryfino, ul. Niepodległości 28

Przeterminowane leki oraz opakowania po lekach można również dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

1. na terenie Składowiska odpadów Gryfino-Wschód, działka 96/16 obręb Wełtyń II, pn-sb 7:00-17:00

2. przy ul. Targowej 9 w Gryfinie, pn-pt 7:00-17:00.

 
Pobierz Adobe Acrobat Reader Pobierz Real Player

    wstecz . do góry . strona główna . mapa serwisu . archiwum wiadomości                         Wersja XML tej strony

© Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja | Uwagi i sugestie
Wrota Gryfina są częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl