Aktualności
 

 

 

2019/07/15, Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie wsparcia finansowego projektu pn. "Regionalne Prezentacje Gospodarcze-Stabilizacja i intensyfikacja polsko-niemieckich stosunków gospodarczych w Euroregionie Pomerania w latach 2017-2019"

 

2019/07/16, V Baltic Neopolis Festival- koncert w Gryfinie

W Gryfinie miał miejsce wyjątkowy koncert Akademii Baltic Neopolis Orchestra pod nazwą "Akademia Vivaldiego". Podwójna pocztówka muzyczna pod dyrekcją Filipa Lipskiego, lidera Kwartetu Virtuos, skrzypka Opery Nova w Bydgoszczy, w latach 2012-2014 koncertmistrza Baltic Neoplis Orchestra została specjalnie zaadresowana do gryfińskich zakątków naszego regionu. Kamarelane odsłony czterech pór roku Vivaldiego, pozwoliły odkryć na nowo każdą z nich.

 

2019/07/16, Festyn Rodzinny w Daleszewie- 20 lipca 2019

 Już 20 lipca w Daleszewie czeka na wszystkich moc atrakcji podczas Festynu Rodzinnego! Bogaty program zawiera m.in.: konkurs kulinarny "Bulwy i korzenie", rzut jajem w koguta, przeciąganie liny o niespodziankę sołtysa, konkursy sprawnościowe. Miejsce imprezy: boisko sportowe KS "Odrzanka" w Daleszewie! Impreza dofinansowana ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego z budżetu Gminy Gryfino. Organizatorzy: Sołtys i rada Sołecka Daleszewa, Radny Zenon Trzepacz, KGW Europejki, Seniorzy z Klubu "Radość".

 

2019/07/12, Spotkanie zespołu do spraw budżetu obywatelskiego

Nabór zadań do Gryfińskiego Budżetu Obywatelskiego zakończył się w czerwcu, teraz przystępujemy do weryfikacji złożonych wniosków. Pierwsze spotkanie Zespołu do spraw budżetu obywatelskiego za nami. Do składu zespołu weryfikującego powołani zostali:

1. Ewa Sznajder – Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino – Przewodnicząca Zespołu,
2. Barbara Lefik-Żarczyńska – Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Zastępca Przewodniczącej Zespołu,
3. Teresa Drążek – Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami – Członek Zespołu,
4. Joanna Ekiert – Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - Członek Zespołu,
5. Janina Major – Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, Wydział Planowania
Przestrzennego i Ochrony Środowiska – Członek Zespołu,
6. Marcin Stawicki – Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, Wydział Inwestycji i Rozwoju – Członek Zespołu,
7. Maciej Puzik – radny Rady Miejskiej w Gryfinie – Członek Zespołu,
8. Zbigniew Kozakiewicz - radny Rady Miejskiej w Gryfinie – Członek Zespołu,
9. Robert Jonasik - radny Rady Miejskiej w Gryfinie – Członek Zespołu,
10. Halina Szczepańska – Zespół Parafialny „CARITAS” - Członek Zespołu,
11. Ewa Olejarz – Stowarzyszenie Amazonek „Ewa” – Członek Zespołu
12. Jacek Stefański – Międzyszkolny Klub Sportowy „HERMES” - Członek Zespołu

Jak weryfikujemy wnioski?

Weryfikacja wniosków do Gryfińskiego Budżetu Obywatelskiego przebiega w następujący sposób:

Wnioski z propozycjami zadań podlegają weryfikacji formalnej i merytorycznej przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego.

Z powodów formalnych odrzucone są propozycje zadań:

1. Niespełniające wymogów formalnych, określonych w regulaminie,
2. Złożone po terminie,
3. W których opisane zadanie jest niezgodne z obowiązującym prawem.

Weryfikacja formalna polega na sprawdzeniu prawidłowego wypełnienia zgłoszenia projektu, zgodności z ogólnymi celami projektów, a także na sprawdzeniu poprawności danych osoby zgłaszającej i osób popierających projekt.

Weryfikacja projektów będzie przeprowadzana przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego pod względem merytorycznym według następujących kryteriów:

1. Zgodności z obowiązującą strategią rozwoju gminy Gryfino,
2. Możliwości realizacji,
3. Rzeczywistego kosztu,
4. Możliwości zabezpieczenia w kolejnych latach w budżetach gminy ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji projektu,

Zespół ds. budżetu obywatelskiego może kontaktować się z autorami zadania w celu uszczegółowienia, uzupełnienia lub wyjaśnień dotyczących wniosku oraz w przypadku, gdy zadanie zostanie uznane za niemożliwe do realizacji, wskazania ewentualnych rekomendacji alternatywnego rozwiązania dla zadania.

W tym celu wzywa się telefonicznie lub mailowo autora wniosku, wyznaczając na to dodatkowy termin 7 dni.

Wnioski z propozycjami zadań, które nie uzyskały pozytywnej opinii Zespołu zostają odrzucone.

Z weryfikacji i opiniowania wniosków wraz propozycjami zadań sporządza się protokół, który udostępnia się na stronach internetowych gminy Gryfino: www.gryfino.pl i gryfino.budzet-obywatelski.org oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Dla wniosków, które zostały odrzucone, w protokole umieszcza się uzasadnienie ich odrzucenia. O wynikach informuje się pisemnie wnioskodawców.

Głosowanie rusza już 20 września 2019!

Zarządzenie Nr 0050.98.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw budżetu obywatelskiego 

 

 

2019/07/03, Zachodniopomorski Program Antysmogowy w Gminie Gryfino

Gmina Gryfino zamierza przystąpić do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II - Gospodarka niskoemisyjna.

 W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania w programie Działanie 2.14 - Poprawa jakości powietrza  – Zachodniopomorski Program Antysmogowy osoby fizyczne będące:

- właścicielami domów jednorodzinnych,

- właścicielami mieszkań w domach wielorodzinnych,

- najemcami mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu) będą mogły otrzymać wsparcie w wysokości  7 500 zł – kwota ryczałtowa na jedno indywidualne gospodarstwo domowe (wysokość wsparcia została określona przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020) na zastąpienie zlikwidowanego źródła ciepła  (pieca/kotła węglowego) nową jednostką wytwarzania energii cieplnej.

Przeprowadzenie wymiany pieca/kotła węglowego w indywidualnym gospodarstwie domowym będzie możliwe wyłącznie kiedy budynek będzie spełniał minimalne wymogi w zakresie efektywności energetycznej, tj. 150 kWh/m2 na rok.

W tym celu w zgłoszonym do projektu indywidualnym gospodarstwie domowym Gmina w ramach przyznanego dofinansowania zleci wybranemu podmiotowi wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej.

Osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są o wypełnienie ankiety dotyczącej istniejącego źródła ciepła opartego o  spalanie węgla w indywidualnym gospodarstwie domowym (domu jednorodzinnym i  wielorodzinnym) zlokalizowanym na obszarze Gminy Gryfino.

W przypadku otrzymania przez Gminę Gryfino dofinansowania w programie Działanie 2.15 – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy osoby fizyczne będące właścicielami budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Gryfino, zainteresowane przystąpieniem  do projektu będą mogły otrzymać wsparcie na:

- częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z zastąpieniem zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej- wysokość wsparcia to kwota ryczałtowa 25 000 zł.

-  pełną termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z zastąpieniem zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej- wysokość wsparcia to

kwota ryczałtowa 50 000 zł.
Wysokość wsparcia została określona przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Do wsparcia finansowego będą kwalifikowały się wyłącznie zgłoszenia, które poza termomodernizacją budynku zakładają zastąpienie zlikwidowanego źródła ciepła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej.

Osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są o wypełnienie ankiety dotyczącej modernizacji energetycznej budynku jednorodzinnego wraz z wymianą źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piece/kotły węglowe) na mniej emisyjne.

Ankiety można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gryfino pod adresem: www.bip.gryfino.pl

ANKIETA – poprawa jakości powietrza działanie 2.14 

ANKIETA – termomodernizacja budynków jednorodzinnych działanie 2.15

Ankiety należy składać do dnia 26.07.2019r.

 

2019/07/12, Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w sierpniu - Gryfino

Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego. Wykonywane jest przez wyspecjalizowany, doświadczony personel medyczny. Jest szybkie i całkowicie bezpieczne. Zdjęcia w technice obrazowania cyfrowego oceniane są przez dwóch niezależnych lekarzy radiologów, a w przypadkach wątpliwych, nawet trzech lekarzy. Paniom, u których zaistnieje konieczność wykonania badań uzupełniających LUX MED udzieli wszelkich wskazówek i pomoże w umówieniu dogodnego i szybkiego terminu dalszych badań.

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie czekała na Panie w miejscowości:

Gryfino  – 30 sierpnia 2019 w godzinach od 9.00 do 16.00 przy Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej, ul. Łużycka 1.

Do badania uprawnione są panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:

  • nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
  • lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Istotnym elementem opisu badania jest ocena porównawcza z poprzednimi obrazami, dlatego prosimy o zabranie ze sobą zdjęć z poprzednich mammografii.

Przy rejestracji telefonicznej NFZ wymaga weryfikacji uprawnień do badania na podstawie podanego numeru PESEL, dlatego przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty. 

 

2019/07/05, Nowe studium dla gminy

Załączony link prowadzi do ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino:

https://bip.gryfino.pl/chapter_108687.asp?soid=8B8D95790C974E01BCEA7F46599C78A5

Studium, to najważniejszy dokument planistyczny gminy. Definiuje m.in. funkcję, jaką można realizować na danym terenie. Obejmuje on wszystkie nieruchomości w obrębie gminy. Kompleksowa aktualizacja tego dokumentu zajęła nam aż cztery lata. To efekt wprowadzenia między innymi nowych regulacji prawnych, które nakładają na samorządy dodatkowe obowiązki przy tego typu pracach.

Jednym z większych problemów w skali kraju jest przeznaczanie zbyt dużej powierzchni pod zabudowę mieszkaniową. Szacuje się, że Polska ma ich wyznaczonych tyle, że starczyłoby dla narodu 200-300 milionowego. A należy pamiętać, że tego typu rozproszenie zabudowy to wymierne koszty dla polskich gmin i powiatów, które muszą sfinansować m.in.: budowę dróg, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, oświetlenia, organizację systemów transportu publicznego czy oświaty.

Wyłożony dokument dotyczący gminy Gryfino bierze to pod uwagę. Zmniejszyliśmy powierzchnię, która jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. Szukaliśmy raczej możliwości dogęszczenia zabudowy w mieście, znalezienia miejsc dla zabudowy wielorodzinnej, czy rozwiązania problemów wynikających z niefortunnego planowania w przeszłości.

Zachęcamy do dyskusji i zapoznania się z materiałem. Rozpoczęły się spotkania z mieszkańcami.

Harmonogram  spotkań:

Gardno w dniu 9 lipca 2019 r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej im. Boh. Westerplatte w Gardnie, ul. Niepodległości 1;

Bartkowo w dniu 11 lipca 2019 r. o godz. 17.00 w budynku świetlicy, Bartkowo 15;

Gryfino w dniu 15 lipca 2019 r. o godz. 17.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, sala nr 34.

 

2019/07/08, Letni wypoczynek dzieci z Sambora w Gryfinie

Na zaproszenie Gminy Gryfino dzieci z partnerskiego miasta Sambor na Ukrainie przyjechały na wakacyjny wypoczynek. Dzięki wieloletniej współpracy z Towarzystwem Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Domem Polskim w Samborze w wakacje do Gryfina przyjeżdża grupa dzieci wraz z wychowawcami.

Dzięki integracji dzieci z Gryfina oraz z Sambora, nawiązywane są nowe przyjaźnie a rówieśnicy mogą wspólnie spędzać wakacyjny czas, pełny ciekawych spotkań oraz wycieczek. Wśród wielu ciekawych zajęć była okazja do poznania m.in. Krzywego Lasu, wyprawy kajakowej po Międzyodrzu, wyjazdu nad morze.

Wspólną pasją dzieci okazała się muzyka. Grupa młodzieży z Sambora to zdolni muzycy, uczęszczający do szkoły muzycznej w swoim mieście. Na zaproszenie Zastępcy Burmistrza Pawła Nikitińskiego cała grupa odwiedziła Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie. Spotkanie było okazją do podsumowania ośmiu dni pobytu w Gryfinie. Dzieci pełne energii opowiadały o swoich wrażeniach z wypoczynku. Każdy otrzymał pamiątkowe, drobne upominki z naszego miasta.

Przed naszymi młodymi przyjaciółmi z Sambora długa podróż do domu, mamy nadzieję, że pełna pięknych wspomnień z Gryfina! Do zobaczenia! 

 

2019/07/05, Festyn rodzinny w Drzeninie

W sobotę 29 czerwca 2019 w Drzeninie odbył się wielki Festyn Rodzinny. Na młodziutkich i starszych mieszkańców podgryfińskiej wioski czekało mnóstwo atrakcji. Festyn był okazją do świętowania minionego Dnia Dziecka, jednak program przygotowany przez organizatorów okazała się ciekawy dla uczestników w każdym wieku. Można było podziwiać wystawę maszyn rolniczych z firmy Scan-Pol Farming Sp.z o.o. Wśród zaprezentowanych pojazdów znalazł się m.in. kombajn na gąsienicach, traktor i ładowarka.

Dzieci mogły bawić się na dmuchanych zamkach a także przejechać się EXPRESEM GLINNA dzięki uprzejmości Bernarda Baranowskiego. Do Drzenina zawitali także motocykliści. Gryfińscy miłośnicy dwóch kół chętnie zabierali zainteresowane dzieci na przejażdżki, które okazały się doskonałą zabawą.

Swoją niespodziankę dla uczestników pikniku mieli także strażacy z OSP Wełtyń. Kurtyna wodna doskonale sprawdziła się podczas upalnego dnia. Podczas festynu odbyły się także zawody strzeleckie w paintballu.

Dzieci mogły skosztować truskawkowej waty cukrowej i popcornu. Był kiermasz ciast, budka z hot dogiem i frytkami, pajda ze smalcem i ogórkiem. Nie zabrakło loterii fantowej, było też malowanie twarzy i wplatanie warkoczyków.

Organizatorami Festynu Rodzinnego byli: Sołtys Drzenina, Rada Sołecka Drzenina, Świetlica Wiejska w Drzeninie działająca pod egidą Gryfińskiego Domu Kultury, Środowiskowa Świetlica TPD oraz Pedagog Rodzinny.

Wydarzenie sfinansowano z Funduszu Sołeckiego z budżetu Gminy Gryfino.

Tak doskonała zabawa nie byłaby możliwa bez hojności sponsorów, którymi byli:
FIEGE E-COM Logistics Sp. z o.o. Gardno 
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOR w Szczecinie
Piekarnia Kruszynka w Pniewie
Bernard Baranowski
"RYBKA" Grzegorz Gajdecki
i wielu innych dobrych ludzi

 

2019/07/04, Pomoc dla pogorzelców z Babinka

W dniu 11 czerwca 2019 roku, podczas burzy doszło do pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Babinek 36, gm. Banie. Rodzina została pozbawiona dachu nad głową oraz podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego i rzeczy codziennego użytku.

Wójt Gminy Banie  informuje, że Gmina Banie utworzyła odrębny rachunek bankowy, na który wszyscy, którzy zechcą wesprzeć pokrzywdzoną rodzinę mogą  wpłacać przeznaczone na pomoc środki finansowe.

Nr konta:

Bank Spółdzielczy w Gryfinie filia Banie
04 9377 0000 0101 5600 2001 0007

 

2019/07/02, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego – ”Bezpieczne Wakacje”

W Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Pawła Nikitińskiego. Tematem posiedzenia było zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas okresu wakacyjnego na terenie Gminy Gryfino.

Na spotkaniu omówiono trwającą akcję profilaktyczną „Bezpiecznie Wakacje”, zaprezentowano film edukacyjny, ulotki i inne gadżety, które rozdawane są dzieciom i młodzieży podczas spotkań na festynach, w placówkach oświatowych oraz na plaży w Steklnie.

Przedstawiono również informację dotyczącą ciągłości pracy ujęć wody, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków podczas wysokich temperatur. Zaprezentowano zasady udzielania pomocy na wypadek unieruchomienia pojazdów na drogach i pociągów podczas upałów.

Omówiono organizację półkolonii oraz innych zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym. Zaprezentowano zasady funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego na terenie Gminy Gryfino.

Przewodniczący posiedzenia Zastępca Burmistrza Paweł Nikitiński pokreślił bardzo ważną rolę służb i organizacji ratowniczych w zapewnieniu porządku publicznego podczas wakacji, których celem działań powinna być minimalizacja najczęściej występujących w tym okresie zagrożeń.

 

Film edukacyjny "Bezpieczne Wakacje" dostępny na profilu: https://www.facebook.com/wrotagryfina/

 

2019/06/25, Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Zarządzenie Nr 0050.89.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia , w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

2019/06/17, Gryfiński Budżet Obywatelski 2020- nabór zadań zakończony

 Nabór zadań do Gryfińskiego Budżetu Obywatelskiego zakończony! Dziękujemy wszystkim  Mieszkańcom Gryfina za aktywny udział w zgłaszaniu propozycji. Obecnie rozpoczął się proces ich weryfikacji. Głosowanie rusza już 20 września 2019!

 

2019/06/25, Wybory do izb rolniczych w dniu 28 lipca

W związku ze zbliżającymi się wyborami do izb rolniczych informujemy o adresie lokalu wyborczego w naszej gminie oraz terminie wyborów. Data wyborów: 28 lipca 2019 r. w godzinach: 8.00-18.00. Siedziba komisji: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie sala 34. Listy osób uprawnionych do udziału w wyborach są do wglądu w Urzędzie Miasta i gminy w Gryfinie w pokoju nr 1. Zachęcamy wszystkich rolników do skorzystania z przysługującego biernego prawa wyborczego i ubiegania się o mandat delegata do izb rolniczych swojej gminy.

 

2019/07/01, Młodzi i aktywni na rynku pracy

 Celem projektu jest stworzenie szans dla rozwoju aktywności kobiet i mężczyzn w wieku od 15 do 29 lat. obejmować będzie aktywizację zawodową-edukacyjną 48 uczestników z trzech województw ( woj. zachodniopomorskie, woj. lubuskie i woj. wielkopolskie).


 

2019/06/21, Gala Laureatów 2018/2019

Gala Laureatów to uroczyste podsumowanie roku szkolnego. To jeszcze jedna wyjątkowa okazja aby spotkać się z uzdolnionymi uczniami naszych szkół oraz złożyć gratulacje za najlepsze wyniki zdobywane w dziedzinie kultury, sztuki i nauki. Cieszymy się, że kolejny raz było Was tak wielu!

Po ciężkiej pracy czeka na Was zasłużony odpoczynek. Wakacje to czas aktywnie spędzany na boiskach, na ścieżkach, drogach, w wodzie. Nie przypadkowo postanowiliśmy przypomnieć o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa!

Przygotowany film przedstawił Wam różne sytuacje, które mogą Was spotkać w czasie wakacji. Każdy uczestnik gali mógł również przypomnieć sobie o zasadach udzielania pierwszej pomocy, na przygotowanych specjalnie dla Was stanowiskach ratowniczych.

Wszystkim uczniom oraz nauczycielom życzymy wspaniałych, bezpiecznych wakacji! Do zobaczenia we wrześniu!

Laureaci Gali I część

Laureaci Gali II część


 

2019/06/19, Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie było tradycyjnie okazją do wręczenia wyróżnień dla najlepszych uczniów, wyróżniających sportowców oraz gratulacji związanych z otrzymanymi stypendiami. Wszystkim nauczycielom oraz uczniom życzymy udanych i bezpiecznych wakacji!

 

 

2019/07/01, XVIII edycja programu Stypendia Pomostowe

Rusza XVIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych dla studentów I roku. Zdolni i ambitni maturzyści, pochodzący z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy w roku akademickim 2019/2020 rozpoczną studia dzienne na I roku, mogą uzyskać stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie. Będą one wypłacane przez 10 miesięcy. Program jest realizowany przy udziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Program Stypendia Pomostowe:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa po raz kolejny podpisał porozumienie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w sprawie realizacji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2019/2020 (Segment IA). Program kierowany jest do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2019 r. i spełniają łącznie następujące kryteria:

• są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

• są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych   gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,

• mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone  zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia programu na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl,

• pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż  1688 zł brutto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,

• osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90,

Kandydat do stypendium spełniający warunki określone w § 3 Regulaminu, po przyjęciu na studia, wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 1 lipca 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r. do godziny 16-ej. Wydrukowany z systemu wniosek wraz  z wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony w Oddziale Terenowym KOWR (najbliższym względem miejsca zamieszkania) w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2019 r.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2019/2020 Segment 1A, wraz z załącznikami, dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości: www.stypendia–pomostowe.pl.

 

2019/07/01, Ogłoszenie konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2019 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

Oferta konkursowa

 

2019/06/24, Biały Pion drugi na WOM 2019 w Łazach

Drugim miejscem na podium i srebrnym medalem klasyfikacji drużynowej Wojewódzkiej Olimpiady Młodzieży, zakończyli rok szkolny młodzi szachiści UKS Biały Pion. W rozegranych 22 czerwca w Łazach k/Koszalina finałach XX WOM 2019, nasi reprezentanci wśród 14 zespołów ulegli tylko bardzo silnej ekipie Hetmana Politechnika Koszalin.

Młody gryfiński zespół, dzielnie walczył we wszystkich kategoriach wiekowych a o końcowym sukcesie zadecydowały bardzo dobre miejsca indywidualne w punktowanych kategoriach 10 i 12 latków. Z brązowym medalem do Gryfina wyjechała Liwia Babińska do lat 10 a w czołówce znaleźli się także: Hanna Grabowska 5m; Paulina Wawrzyniak 6m; Przemysław Gągoliński 7m; Dominik Mróz 10m; oraz Filip Lewandowski 12m; W nieoficjalnej klasyfikacji do lat 8 Ida Babińska 4m; Basia Piec 5m; Krzysiu Chęś 6m; oraz Kuba Balcerkiewicz 9m. Na premiowanych miejscach klasyfikacji do lat 12 uplasowali się także, Nina Lesiak 6m. i Jan Dejewski 12m. Dobrze zagrały Martyna Kuryło 6m; oraz Aleksandra Kucharczyk 7m; do lat 14. Miejsca pozostałych reprezentantów: Aleksander Kaliński 19m; Oliwier Ślusarczyk 25m; Tomek Zabadała 26m; Kamil Straszkiewicz 27m; Gustaw Piec 28m; Dominik Gałek 32m.

Po zawodach, cała ekipa zgodnie z tradycją, odbyła krótki rekreacyjny spacer nad morze a całą wyprawę zakończył słodki deser.

Czołowe kluby XX WOM 2019

  1. Hetman Koszalin
  2. UKS Biały Pion Gryfino
  3. Gryf Szczecin
  4. OPP Kołobrzeg
  5. Skoczek Choszczno
  6. Solny Kołobrzeg
  7. Szach Gryfice
  8. Husaria Biesiekierz

Przed szachistami zasłużone ale też i pracowite wakacje. W ciągu całego minionego roku szkolnego, młodzi gryfińscy miłośnicy „64-pól” uczestniczyli w ponad 30 turniejach.  Reprezentowali swoje szkoły, klub i miasto w zawodach rangi powiatowej, wojewódzkiej, ogólnopolskiej oraz międzynarodowej.  Wielu z nich zdobyło wyższe kategorie szachowe oraz punkty w międzynarodowej klasyfikacji FIDE.

Do zobaczenia przy szachownicach!

 

2019/06/17, Jesteś członkiem gryfińskiego stowarzyszenia? Zapraszamy do prac w zespole ds. budżetu obywatelskiego!

Szanowni Państwo!

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zgodnie z rozdziałem 3 załącznika Nr 1 uchwały Nr VI/49/19 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Gryfino zobowiązany jest do powołania zespołu ds. budżetu obywatelskiego, który będzie dokonywał weryfikacji formalnej i merytorycznej złożonych wniosków. W skład zespołu oprócz pracowników Urzędu oraz radnych Rady Miejskiej w Gryfinie wchodzi trzech przedstawicieli stowarzyszeń.

Zapraszamy do udziału w pracach zespołu ds. budżetu obywatelskiego! Prosimy o składanie kandydatur z Państwa organizacji do pracy w zespole. Każda organizacja może zgłosić po jednej kandydaturze. Propozycje składa się w formie pisemnej w terminie do 24.06.2019 w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16 lub w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. Parkowej 3. W przypadku dużej liczby zgłoszeń wyłonione zostaną trzy osoby w drodze losowania.

 

2019/06/18, Zakończenie roku szkolnego w Szkole Muzycznej I stopnia w Gryfinie

 Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie uroczyście zakończyła rok szkolny 2018/2019, żegnając swoich pierwszych absolwentów.

 

 

2019/06/17, X sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Gryfinie odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 roku. Podczas sesji przewidziano m.in.  rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Gryfino za 2018 rok,rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za rok 2018 i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino, przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018.

Porządek obrad

 

2019/06/13, Projekt filii Biblioteki w Pniewie nagrodzony grantem!!!

Dziś w Bibliotece dużo radości– wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu dla  filii w Pniewie, okazał się triumfatorem. Jury programu Polskich Sieci Elektroenergetycznych „Wzmocnij swoje otoczenie” przyznało ponad 14.000 zł na zakup nowoczesnego sprzętu elektronicznego, który pomoże Anecie Wiśniewskiej prowadzić zajęcia biblioterapii w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz Dziennym Domu Senior + w Gryfinie.

Organizatorem konkursu są Polskie Sieci Elektroenergetyczne. PSE są obecne w wielu gminach w Polsce. Jako członkowie i bliscy sąsiedzi wielu społeczności czują potrzebę niesienia wkładu w rozwój i poprawę jakości życia. Stąd wymierne środki finansowe przeznaczane na integrowanie i aktywizację członków lokalnych społeczności wokół spraw, które są dla nich istotne. Poprzez udział we współtworzeniu i rozwijaniu lokalnej przestrzeni publicznej i infrastruktury społecznej, działają z myślą o długotrwałych korzyściach, budowanych poprzez równie trwałe i silne relacje z lokalnymi społecznościami.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. To właśnie PSE dbają o stabilne, bezpieczne i zbilansowane dostawy energii na terenie całego kraju – po to, by powstawało jej tyle, ile potrzeba w danym momencie. Dzięki nam prąd wytworzony w elektrowniach może zostać dostarczony do lokalnych dystrybutorów energii, a następnie do gniazdek w domach, miejscach pracy, zakładach produkcyjnych, szpitalach, czy szkołach. Jesteśmy właścicielem ponad 14 695 kilometrów linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Tekst i zdjęcia: Biblioteka Publiczna w Gryfinie

 

2019/06/17, Regionalny Konkurs „Smaki Ryb Odrzańskich”

15 czerwca 2019r. odbyła się ósma edycja   Regionalnego Konkursu „Smaki Ryb Odrzańskich”. Organizatorem było Sołectwo Żabnica przy współudziale Szkolnego Koła TPD przy miejscowej Szkole Podstawowej. Już tradycyjnie honorowy patronat  przyjęli: Wicemarszałek Województwa  Zachodniopomorskiego, Starosta Gryfiński oraz Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

Żabnicka  impreza   promuje zanikający zawód - śródlądowego rybaka łodziowego  oraz akcentuje walory kulinarne i odżywcze ryb słodkowodnych. Tradycyjną formułę otwarcia imprezy wspólnie wypowiedzieli Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa , Wicestarosta Gryfiński Ewa Dudar  oraz Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn.

W głównym konkursie kulinarnym zgłoszono 17  potraw. Jak zwykle jury miało ogromne problemy, ponieważ poziom przygotowanych potraw był bardzo wysoki. Zwycięstwo przyznano Agacie i Krzysztofowi Sarna  za suma faszerowanego, drugie miejsce wywalczyła Renata Roman za suma w pierożkach babuni, a trzecie Agata Barczyńska za suma na przekąskę. Jak zwykle organizatorzy przygotowali również konkursy dodatkowe.

W tym roku rywalizowano w konkursach fotograficznym oraz wędkarskim. Konkurs wędkarski wygrał Sylwester Momot łowiąc ponad 11 kilogramów ryb, a w konkursie fotograficznym triumfowali w poszczególnych kategoriach Elżbieta Kosicka, Kamil Czajkowski oraz Grzegorz Kosicki. Odbył  się też  pokaz profesjonalnego przyrządzania ryb słodkowodnych, a  gryfińscy rybacy pokazywali jak naprawiać sieci. Można było przepłynąć się katamaranem oraz skorzystać z porad ratowników wodnych. Dla najmłodszych uczestników imprezy  organizatorzy przygotowali atrakcję w postaci dmuchanego zamku, pokazu klaunów oraz  wieloboju sprawnościowego zorganizowany  przez LKS Piast Gryfino. Nie zabrakło góralskiej kwaśnicy przygotowanej przez mieszkańców wsi o bliźniaczej nazwie w Beskidze Żywieckim. A wszystkim uczestnikom czas umilała kapela „Wełtynianka”. Niezwykle udaną  imprezę zakończył jak zwykle  „Bal Rybaka” przy muzyce na żywo.

 

 

2019/06/17, Ćwiczenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

 W Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie przeprowadzono ćwiczenia mające na celu sprawdzenie gotowości służb ratowniczych oraz skoordynowania działań na wypadek pożaru w budynku. Przeprowadzono m.in. ewakuację ludzi, akcję ratowniczą osoby poszkodowanej w pożarze. W akcji brali udział: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, OSP Gminy Gryfino, Straż Miejska, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

2019/06/17, „Zdrowo – Aktywnie – Kreatywnie” w Calineczce!

„Zdrowo – Aktywnie – Kreatywnie”pod takim hasłem 12 czerwca 2019 roku przy wspólnej zabawie wesoło spędzały czas przedszkolaki z dwóch zaprzyjaźnionych przedszkoli: z Przedszkola „Kleine Oderwelse” z Pinnow oraz z Przedszkola nr 5 im. Calineczki w Gryfinie. Spotkanie odbywało się na placu zabaw w formie pikniku. Głównym celem było promowanie zdrowego stylu życia, a przede wszystkim zachęcenie do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Podczas spotkania dzieci mogły doświadczyć różnorodnych aktywności ruchowych, muzyczno - tanecznych, konstrukcyjnych, plastyczno – technicznych oraz wielu innych. Było to kolejne spotkanie w ramach projektu dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).

W spotkaniu uczestniczyli: przedstawicielka Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Monika Działoszewska – Gizicka – Specjalista ds. Wdrażania Projektów FMP, Małgorzata Kowalska – pracownik CUW Gryfino oraz przedstawicielka naszych lokalnych mediów. Orgnizatorzy dziękują za obecność. Słowa podziękowania kierują również do gryfińskich strażaków za pomoc w przygotowaniu placu zabaw do bezpiecznej zabawy.

 

2019/06/05, Kurtyny wodne!

W Gryfinie  właczone zostały kurtyny wodne! Gryfinianie spacerujący w gorące dni mogą odetchnąć. Zraszacze pojawiły się na gryfińskim nabrzeżu oraz na Placu Księcia Barnima I!

 

2019/06/03, Dzień Dziecka-Bezpieczne Wakacje! To był piękny dzień!

Oj działo się! Za nami piękny, słoneczny i radosny Dzień Dziecka z Bezpiecznymi Wakacjami! W sobotę, 1 czerwca 2019 na Stadionie Miejskim w Gryfinie świętowaliśmy również na sportowo, rozegrano mecze w ramach Mini Mundialu 2019.

To było wielkie święto dzieci! Były animacje, muzyka, służby mundurowe, kiełbaski, piłka nożna i nawet orzeźwiająca fontanna!  

W programie znalazło się wiele, wiele atrakcji. W tym roku bawiliśmy się pod hasłem "Bezpieczne wakacje". Głównym zaś motywem wydarzenia było "Laboratorium Pana Kleksa". Taki też tytuł nosił spektakl interaktywny, jaki prezentowany był podczas imprezy. Odbył się również konkurs na najlepsze przebranie za Pana Kleksa. Oczywiście nie zabrakło występów młodych artystów, gier i zabaw podwórkowych oraz konkursów. W Strefie Malucha znajdował się kącik budowniczego i interaktywny tor przeszkód. W zabawach towarzyszyli dzieciakom animatorzy.

Dla młodziutkich sympatyków literatury i nie tylko, odbyło się głośne czytanie fragmentów "Akademii Pana Kleksa" oraz kiermasz książek dla dzieci i rodziców. W programie znalazła się również zabawa turystyczna na orientacje i wspólna fotografia z lotu ptaka.

Nasze służby mundurowe z radością tłumaczyły wszystkim dzieciom na czym polega ich służba. Informowali nas o tym jak bezpiecznie spędzać czas latem. Jak korzystać ze zbiorników wodnych, jak poruszać się na drodze.

Biblioteka Publiczna opowiadała o książkach. Do tego wszystkiego czekały na nas emocje piłkarskie! Co to były za mecze! Wspaniale być dzieckiem!

Wszystkiego najlepszego dla naszych najmłodszych mieszkańców!

Organizatorami Gryfińskiego Dnia Dziecka byli:


Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
Gryfiński Dom Kultury
Biblioteka Publiczna w Gryfinie
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie
Nadleśnictwo Gryfino
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze
Państwowa Straż Pożarna
Ochotnicza Straż Pożarna
Policja 
Straż Miejska Gryfino

Impreza została dofinansowana przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

 

2019/06/10, Kolejna Noc Grozy - Gryfińskie Spotkania z Horrorem

 Po raz dwudziesty szósty, w gryfińskim Kinie Gryf spotkają się miłośnicy kina grozy. Już 21 czerwca 2019 wyświetlone zostaną trzy mrożące krew w żyłach filmy. Podczas kolejnej Nocy Grozy - Gryfińskich Spotkań z Horrorem, zobaczymy filmy: "Herezja", "Belzebub" i premierowo obraz - "Laleczka"


Ceny biletów na każdy z filmów wynoszą: 14 zł (ulgowy) i 16 zł (normalny). Nie przewidujemy sprzedaży karnetów, dostępne będą tylko bilety pojedyncze. Bilety na Noc Grozy będą dostępne w sprzedaży od 7 czerwca w kasie Kina Gryf oraz drogą elektroniczną przez naszą stronę gdk.com.pl - zakładka: Kup Bilet. Początek pierwszego seansu o godzinie 19:45.

Godzina 19:45 - "Herezja"
Reżyseria: Paul Hyett
Scenariusz: Paul Hyett, Conal Palmer
Produkcja:Wielka Brytania
Czas trwania: 81 minut

Nasycona mistycyzmem i grozą historia zakonnicy, którą próbują opętać siły z piekła rodem. Młoda kobieta -Persefona zostaje fałszywie oskarżona o czary i skazana na śmierć. Przed egzekucją ratuje ją interwencja tajemniczej Matki Wielebnej. Samozwańcza przywódczyni religijna oferuje Persefonie pomoc. Warunkiem jest wstąpienie do zakonu i zamieszanie w murach odosobnionego klasztoru, gdzie pokutę za grzechy odbywa już niewielka grupa upadłych kobiet. Po przybyciu na miejsce dziewczyna nękana jest przerażającymi wizjami i wkrótce uświadamia sobie, że ponury klasztor - tak naprawdę - jest siedliskiem zła, które wykracza daleko poza ludzkie pojmowanie.

Godzina 21:30 - "Belzebub"
Reżyseria: Emilio Portes
Scenariusz: Luis Carlos Fuentes, Emilio Portes
Produkcja: Meksyk
Czas trwania: 114 minut

Na granicy Meksyku z USA dochodzi do serii dzieciobójstw. Agent Emmanuel Ritter, prowadząc śledztwo w tej sprawie, odkrywa, że tajemnicze zbrodnie są prawdopodobnie związane z nadejściem dawnego demona, Belzebuba. Aby powstrzymać falę krwawych morderstw i skonfrontować się ze złem w najczystszej postaci, Ritter będzie musiał najpierw stawić czoła samemu sobie.

Godzina 23:45 - "Laleczka" (pokaz premierowy)
Reżyseria: Lars Klevberg
Scenariusz: Tyler Burton Smith
Produkcja: USA
Czas trwania: 120 minut

Współczesna wersja kultowego horroru przedstawia historię Karen, która w prezencie urodzinowym daje synowi lalkę. Kobieta nie jest jednak świadoma złowieszczej natury zabawki.
 

2019/05/16, Nabór do Żłobka Miejskiego w Gryfinie na rok szkolny 2019/2020. Wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka Miejskiego w Gryfinie

Informujemy wszystkich mieszkańców o naborze do Żłobka Miejska w Gryfinie. Wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka Miejskiego w Gryfinie przy ul. Władysława Łokietka 10 na rok szkolny 2019/2020 można pobrać z załączonego pliku. Wnioski należy złożyć do dnia 30 czerwca 2019 r. w sekretariacie placówki. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 307 00 55 (sekretariat Żłobka Miejskiego w Gryfinie). 

Wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka Miejskiego w Gryfinie na rok szkolny 2019/2020

 

2019/05/30, IX sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie przywitano nowych sołtysów wybranych na kadencję 2019-2024. Burmistrz wręczył wszystkim legitymacje oraz pamiątkowe dyplomy.

Nowo powołani sołtysi: Krzysztof Sarna - Sołectwo Chwarstnica, Grzegorz Adamczyk - Sołectwo Czepino, Władysława Lach-Sitarska - Sołectwo Daleszewo, Jakub Jakubowski - Sołectwo Drzenin, Tomasz Namieciński - Sołectwo Gardno, Julia Garstecka - Sołectwo Krajnik, Roman Krysiak - Sołectwo Sobieradz, Daniel Kardasz - Sołectwo Stare Brynki, Rafał Borkowski - Sołectwo Wirów, Monika Kołaczkowska - Sołectwo Włodkowice, Anna Wesołowska - Sołectwo Żórawie. Sesja była również okazją do podziękowań za dotychczasową pracę ustępującym z tej funkcji.


 

2019/05/28, Spotkanie z dziećmi z ulicy Opolskiej

W odpowiedzi na list napisany przez Nelę małą mieszkankę Gryfina z prośbą o powstanie placu zabaw na zrewitalizowanej "Opolance" Burmistrz Mieczysław Sawaryn zorganizował spotkanie z dziećmi i ich rodzicami.

Na spotkaniu burmistrz poinformował o planach dotyczących powstania placu na tym terenie. Zaprezentowano dzieciom różne propozycje elementów zabawowych jakie mogłyby powstać. Dzieci oglądały bujaki, ślizgawki oraz różne kolorowe elementy. Z chęcią opowiadały o swoich oczekiwaniach.

Burmistrz wysłuchał wszystkich propozycji i obiecał dzieciom, że do końca września 2019 roku plac zabaw powstanie.

 

2019/05/24, Piknik rodzinny - Obchody 100-lecia TPD

W dniu 24 maja 2019 r. z okazji 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci odbył się Piknik Rodzinny w Punkcie Przedszkolnym w Sobiemyślu. W spotkaniu uczestniczyli: dzieci z punktów przedszkolnych z Chwarstnicy, Sobiemyśla, Starych Brynek oraz Gardna wraz z rodzicami, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino oraz zaproszeni goście. Dzieciaki przygotowały dla wszystkich zgromadzonych część artystyczną.

 

2019/05/28, Cztery medale mistrzostw województwa!!!

Cztery razy na podium i miejsca w czołówce, to efekt doskonałej gry młodych szachistów UKS Biały Pion, podczas Otwartych Indywidualnych Mistrzostw Województwa Juniorów w szachach szybkich, rozegranych w 25 maja w Choszcznie. W doborowym gronie 73 zachodniopomorskich a także lubuskich zawodników, reprezentacja Gryfina zdobyła trzy srebrne i jeden brązowy medal oraz cztery miejsca tuż za podium. Na fantastyczny wynik zapracowali:

Medale srebrne: *Liwia Babińska D-10; *Martyna Kuryło D-14 *Kinga Dejewska D-16 

Medal brązowy: *Nina Lesiak D-12

Miejsca czwarte: *Dominik Mróz Ch-10 *Bartosz Nędzarek Ch-16 *Hanna Grabowska D-10*Aleksandra Kucharczyk D-14

Doskonale spisali się również: Paulina Wawrzyniak Vm. D-10; FilipLewandowski VIm. Ch-10; Szymon Soszka VIm. Ch-16; Bartosz SzpuraVIIm. Ch-14; Jan Dejewski 11m. Ch-12; Aleksander Kaliński 11m. Ch-10; Oliwier Ślusarczyk 12m. Ch-10.

Świetny rezultat sobotnich zmagań naszych szachistów, jest plonem całorocznej pracy w Gryfinie. Duża ilość turniejów i rozgrywek w każdym miesiącu, regularne i metodyczne szkolenie oraz zajęcia w klasach szachowych to wielka nadzieja również na przyszłość. Niemałą rolę w sukcesie ma szczególne zaangażowanie rodziców młodych pasjonatów „Królewskiej Gry”. Ich nieoceniona pomoc w powiązaniu ze wsparciem finansowym Gminy  Gryfino, przynosi w każdym roku znakomite owoce.

 

2019/05/22, Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3


 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

ogłasza

konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3
im. Kubusia Puchatka w Gryfinie

ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 74-101 Gryfino.

     Organ prowadzący - Gmina Gryfino


1. Do konkursu może przystąpić osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, a także osoba niebędąca nauczycielem, spełniająca wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie     wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły/publicznego przedszkola,

2) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej

- w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3): świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia
7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z późn. zm.) – w przypadku cudzoziemca,

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.),

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430 z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 poz. 967 z poźn. zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie” w terminie do dnia 7 czerwca 2019 r. do godz. 15.30, w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1-go Maja 16 lub przesłać pocztą na adres: Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, ul. 1-go Maja 16, 74-100 Gryfino (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie). Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. Oferta złożona w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

6. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny.

 

 

Z up. BURMISTRZA

 Z-ca BURMISTRZA

  Paweł Nikitiński

 

Gryfino, dnia 22 maja 2019 r.
 

2019/05/23, Półkolonia letnia 2019- ruszyły zapisy!

Trwają zapisy na tegoroczne półkolonie letnie, jakie organizuje Gmina Gryfino i Gryfiński Dom Kultury. Półkolonie realizowane będą w Gryfinie oraz Gardnie.

Zaplanowano dwa turnusy:


I turnus: 24 czerwca - 5 lipca 2019
II turnus: 8 lipca -19 lipca 2019

Zajęcia w Gryfinie odbywać się będą w Szkole Podstawowej Nr 2. Półkolonie poza miastem będą odbywać się w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie.

W ramach półkolonii zapewniamy: opiekę pedagogiczną w godz. 9.00-15.00 (oprócz sobót i niedziel), wyżywienie: II śniadanie i obiad, aktywny i atrakcyjny program zajęć (wycieczki, basen, zajęcia rekreacyjno-sportowe i edukacyjne)

Całkowity koszt uczestnika półkolonii wynosi 550 zł. O przyjęciu na półkolonie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy na półkolonie w Gryfinie przyjmuje i informacji udziela sekretariat Gryfińskiego Domu Kultury ul. Chrobrego 48, tel.91 4162950 (od dnia 15 maja 2019 do 7 czerwca 2019).UWAGA! Są jeszcze miejsca na drugi turnus w Gryfinie!

Zapisy na turnusy w Gardnie prowadzi sekretariat Szkoły Podstawowej w Gardnie tel.91 4041120.

 

2019/05/16, IV Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

Za nami IV Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy, które odbyły się 16.05.19 r., w Gryfinie. W mistrzostwach uczestniczyli uczniowie szkół z 7 gmin powiatu gryfińskiego. Osoby biorące udział w mistrzostwach wykazały się wiedzą teoretyczną i działaniami praktycznymi w symulacjach zagrożenia życia. Celem Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy jest wzmocnienie procesu edukacji młodzieży poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy, przeciwdziałanie występowaniu wypadków.

Głównymi organizatorami wydarzenia byli: Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze oraz Gmina Gryfino.

 

2019/05/07, Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich tylko przez internet!

W tym roku rolnicy po raz drugi w historii obowiązującego w Polsce systemu dopłat bezpośrednich i obszarowych składają wnioski o przyznanie płatności obowiązkowo przez internet, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Wniosek o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), w tym wypełnionym materiałem graficznym, składa się od 15 marca do 15 maja 2019 r. Wniosek wraz z załącznikami może być także złożony do 10 czerwca 2019 r., jednak wówczas za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od 16 maja 2019 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

Zmiany do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich (z wyłączeniem płatności związanych do zwierząt) i płatności niezwiązanej do tytoniu za 2019 r. można składać do dnia 31 maja 2019 r. Ostateczny termin składania zmian do wniosku upływa 10 czerwca 2019 r. Złożenie zmiany do wniosku po 31 maja 2019 r. skutkuje pomniejszeniem płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Rolnicy, którzy nie mają dostępu do internetu mogą skorzystać ze stanowisk komputerowych z dostępem do internetu przygotowanych dla wnioskodawców we wszystkich biurach powiatowych Agencji w całym kraju. Rolnicy, którzy nie radzą sobie z wypełnieniem e-wniosku o płatności mogą skorzystać z pomocy doradców i przedstawicieli izb rolniczych.

Informacje dotyczące eWniosku:

- Punkty Informacyjne w Biurach Powiatowych Zachodniopomorskiego OR ARiMR,

- na stronie internetowej www.arimr.gov.pl,

- pod bezpłatnym numerem infolinii 800-38-00-84.

AGENCJA ZACHĘCA ROLNIKÓW, ABY NIE CZEKALI ZE ZŁOŻENIEM WNIOSKÓW NA OSTATNIĄ CHWILĘ!

 

2019/02/19, E-Dowód już od 4 marca!

Zaplanowane na 4 marca wdrożenie dowodów z warstwą elektroniczną, czyli tzw. e-dowodów, wymaga wcześniejszych technicznych prac serwisowych, dlatego już w środę 27 lutego nie będzie możliwości wnioskowania o dowód osobisty przez internet. Usługa ta włączona zostanie ponownie 4 marca.

Sprawy związane ze złożeniem wniosków o wydanie dowodu osobistego i odbiór spersonalizowanych dokumentów(według dotychczas obowiązującego wzoru) będzie można załatwić tylko do 1 marca do godz. 11.30.

Utrudnienia te związane są z koniecznością przeprowadzenia przerwy technicznej w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz wprowadzeniem nowego wzoru dokumentów, które posiadają warstwę elektroniczną.

Wnioski o nowe dowody osobiste będzie można składać od poniedziałku 4 marca br.

E-dowód oprócz zachowania wszystkich dotychczasowych funkcji dowodu osobistego zapewnia nowe dodatkowe możliwości. Zaktualizowany wzór dokumentu ma służyć przede wszystkim do logowania się do portali administracji publicznej (np. ePUAP), do elektronicznego podpisywania dokumentów oraz umożliwi korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach.

WAŻNE! Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny - nie musisz go wymieniać.

E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza twoją tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw. Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane będą mogły używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

E-dowód umożliwia m.in.:

• logowanie się do portali administracji publicznej (np. ePUAP),

• elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty),

• korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach.

Zdecyduj, czy chcesz podpis osobisty w e-dowodzie. Jeśli tak, zaznacz to we wniosku. WAŻNE! Jeśli twój dowód osobisty jest nadal ważny – nie musisz go wymieniać.

E-dowód zawiera te same dane co poprzedni dowód osobisty. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie (awersie) e-dowodu jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie (rewersie). CAN będzie ci potrzebny, jeśli chcesz skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Ponadto chroni twój e-dowód, żeby osoba niepowołana nie odczytała zdalnie twoich danych zapisanych w warstwie elektronicznej.

Jeśli chcesz używać elektronicznych funkcji e-dowodu, przy odbiorze e-dowodu lub później w dowolnym urzędzie gminy, możesz ustalić kody PIN:

• do logowania – PIN1 (zawierający 4 cyfry)

• do składania podpisu osobistego – PIN2 (zawierający 6 cyfr).

Kod PIN2 ustalają tylko te osoby, które zaznaczyły we wniosku, że chcą mieć w e-dowodzie podpis osobisty. Otrzymasz również kod PUK. Nie chcesz go odebrać? Zostaw w urzędzie. Kod PUK służy do odblokowania e-dowodu w przypadku zablokowania poprzez 3-krotne podanie błędnego kodu. PIN.

Kradzież, zagubienie e-dowodu – co robić? Zgłoś zagubienie lub kradzież e-dowodu w urzędzie gminy lub w każdej chwili przez Internet na stronie www.obywatel.gov.pl – wtedy e-dowód zostanie unieważniony od razu.

Jeśli nie wiesz gdzie jest twój e-dowód, ale masz nadzieję, że jeszcze go znajdziesz, możesz go zawiesić na maksymalnie 14 dni. Jeśli w tym czasie nie cofniesz zawieszenia, twój e-dowód zostanie automatycznie unieważniony. Jeśli w tym czasie cofniesz zawieszenie, twój e-dowód będzie znowu ważny. To również możesz zrobić w urzędzie gminy lub przez Internet na stronie www.obywatel.gov.pl – wtedy e-dowód zostanie zawieszony od razu.

Jeśli ukradziono ci twój e-dowód, zgłoś to Policji. Nie musisz już dodatkowo zgłaszać tego w urzędzie gminy. E-dowód zostanie unieważniony. Pamiętaj, żeby kradzież lub zagubienie e-dowodu dodatkowo zgłosić w dowolnym banku. Zgłoś ten fakt nawet jeśli nie masz konta bankowego. Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami.

Dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu, znajdziesz na stronie www.edowod.gov.pl. 

2018/11/26, Wykaz aptek z terenu gminy Gryfino, do których można bezpłatnie oddać opakowania po lekach

Wykaz aptek z terenu gminy Gryfino, do których można bezpłatnie oddać opakowania po lekach i przeterminowane leki pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych

1. Apteka, 74-100 Gryfino, ul. Łużycka 3 F

2. Apteka "Verbascum", 74-101 Gryfino, ul. 11 Listopada 16

3. Apteka Gryfińska, 74-100 Gryfino, ul. Piastów 10A

4. Apteka Cefarm nr 81-064 , 74-100 Gryfino, ul. Grunwaldzka 6

5. Apteka "Mandragora" , 74-101 Gryfino, ul. Krasińskiego 89

6. Apteka "Vademecum" , 74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 15 H

7. Apteka , 74-101 Gryfino, ul. 11 Listopada 66 – 68

8. Apteka "Muszkieter" , 74-100 Gryfino, ul. 9 Maja 14

9. Apteka "W Galerii" , 74-100 Gryfino, ul. Flisacza 63

10. Apteka „Centrum Zdrowia”, 74-100 Gryfino, ul. Niepodległości 28

Przeterminowane leki oraz opakowania po lekach można również dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

1. na terenie Składowiska odpadów Gryfino-Wschód, działka 96/16 obręb Wełtyń II, pn-sb 7:00-17:00

2. przy ul. Targowej 9 w Gryfinie, pn-pt 7:00-17:00.

 
Pobierz Adobe Acrobat Reader Pobierz Real Player

    wstecz . do góry . strona główna . mapa serwisu . archiwum wiadomości                         Wersja XML tej strony

© Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja | Uwagi i sugestie
Wrota Gryfina są częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl