Aktualności
 

 

 

2019/08/08, Przed nami 10 już edycja Festiwalu Twórczości Ludowej

Już 17 sierpnia 2019 podgryfińska miejscowość Bartkowo, stanie się na chwilę stolicą folkloru. Przed nami 10 już edycja Festiwalu Twórczości Ludowej. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 16. Później na scenie festiwalu zaprezentują się kapele ludowe. Na godzinę 20 zaplanowano koncert wieczoru - występ zespołu Modesta Pastiche. Od godziny 22 do 2 w nocy potrwa zabawa ludowa. Dodatkowymi atrakcjami festiwalu będzie m.in. namiot Cedyńskiego Bractwa Historycznego "COMITATUS" i warsztaty pt. "Kuchnia Słowian". Nie zabraknie stoisk gastronomicznych oraz stoisk rękodzielniczych.

Organizatorem wydarzenia jest Gryfiński Dom Kultury oraz Sołectwo Bartkowo. 10. Festiwal Twórczości Ludowej odbędzie się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Mieczysława Sawaryna.

O gwieździe wieczoru:

Modesta Pastiche to interesujące stylizacje i aranżacje, charakterystyczny wizerunek zespołu na czele z charyzmatyczną wokalistką. Grupa skupia muzyków z różnych środowisk muzycznych. Połączenie brzmienia naturalnych instrumentów z elektroniką i DJ-skim pazurem, nadaje ich muzyce wyjątkowy klimat. Repertuar koncertowy zespołu to standardy muzyki rozrywkowej i autorskie kompozycje zaaranżowane w niepowtarzalnej stylistyce żartobliwego pastiszu i elektro-retro-fuzji.
Nazwa charakteryzuje klimat muzyczny. Krótko mówiąc "prosty pastisz".

 

2019/08/16, Wiata rekreacyjna w Wełtyniu

Przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wełtyniu zakończono realizację zadania związanego z budową ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej. Została ona zbudowana wspólnie przez Gminę Gryfino oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Wełtyniu.

Od teraz mogą odbywać się tam spotkania integracyjne mieszkańców.

 

2019/08/13, Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Śladami trzech armii"

 

2019/08/02, Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2019

Gmina Gryfino przystąpiła do realizacji ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programu Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2019.

Program jest elementem polityki społecznej państwa i zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie dostępności do usług opiekuńczych skierowanych do osób niepełnosprawnych do 75 roku życia, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.W ramach zawartej umowy dnia 18 czerwca br. z  Wojewodą Zachodniopomorskim  Gmina Gryfino otrzymała środki w kwocie 55 518,62 zł. Program realizowany jest do 31 grudnia 2019r.

Realizacją Programu zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

 

2019/08/01, Zachodniopomorski Program Antysmogowy w Gminie Gryfino

 Gmina Gryfino zamierza przystąpić do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa II - Gospodarka niskoemisyjna.

W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania w programie Działanie 2.14 - Poprawa jakości powietrza  – Zachodniopomorski Program Antysmogowy osoby fizyczne będące:
- właścicielami domów jednorodzinnych,

- właścicielami mieszkań w domach wielorodzinnych,

- najemcami mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu) będą mogły otrzymać wsparcie w wysokości  7 500 zł – kwota ryczałtowa na jedno indywidualne gospodarstwo domowe (wysokość wsparcia została określona przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020) na zastąpienie zlikwidowanego źródła ciepła  (pieca/kotła węglowego) nową jednostką wytwarzania energii cieplnej. Przeprowadzenie wymiany pieca/kotła węglowego w indywidualnym gospodarstwie domowym będzie możliwe wyłącznie kiedy budynek będzie spełniał minimalne wymogi w zakresie efektywności energetycznej, tj. 150 kWh/m2 na rok.
W tym celu w zgłoszonym do projektu indywidualnym gospodarstwie domowym Gmina w ramach przyznanego dofinansowania zleci wybranemu podmiotowi wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej.

Osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są o wypełnienie ankiety dotyczącej istniejącego źródła ciepła opartego o  spalanie węgla w indywidualnym gospodarstwie domowym (domu jednorodzinnym i  wielorodzinnym) zlokalizowanym na obszarze Gminy Gryfino.

W przypadku otrzymania przez Gminę Gryfino dofinansowania w programie Działanie 2.15 – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy osoby fizyczne będącewłaścicielami budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Gryfino, zainteresowane przystąpieniem  do projektu będą mogły otrzymać wsparcie na:
- częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z zastąpieniem zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej- wysokość wsparcia to kwota ryczałtowa 25 000 zł.
-  pełną termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z zastąpieniem zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej
- wysokość wsparcia to
kwota ryczałtowa 50 000 zł.

Wysokość wsparcia została określona przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Do wsparcia finansowego będą kwalifikowały się wyłącznie zgłoszenia, które poza termomodernizacją budynku zakładają zastąpienie zlikwidowanego źródła ciepła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej.

Osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są o wypełnienie ankiety dotyczącej modernizacji energetycznej budynku jednorodzinnego wraz z wymianą źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piece/kotły węglowe) na mniej emisyjne.

Ankiety można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gryfino pod adresem: www.bip.gryfino.pl

ANKIETA – poprawa jakości powietrza działanie 2.14
ANKIETA – termomodernizacja budynków jednorodzinnych działanie 2.15 

Ankiety należy składać do dnia 23.08.2019r.

 

2019/08/02, 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

O 17.00 w godzinę "W", 75 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie. Gryfinianie uczcili pamięć i oddali hołd bohaterom zrywu. Kolejny raz wszyscy zgromadzeni mieszkańcy mogli wspólnie odśpiewać pieśni patriotyczne, podczas zorganizowanego koncertu, podczas którego wsytąpił chór Res Musica oraz zespół Ad Hoc. Koncertowi towarzyszyła wystawa zdjęć.

 

2019/07/30, Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Gmina Gryfino przystępuje do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, Moduł I.

Program realizowany jest w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

- osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019 osoby zainteresowane znajdą na stronach:

http://www.ops.gryfino.pl

http://www.sdsgryfino.pl

http://seniorplus-gryfino.pl

Z upoważnienia
   Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Zastępca Burmistrza
Paweł Nikitiński

 

2019/07/31, Projekt "Jedno dziecko - jedno drzewo"

W dniu 31 lipca miało miejsce podpisanie listów intencyjnych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Mieczysława Sawaryna oraz Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Andrzeja Szelążka w sprawie współpracy w ramach projektu „ Jedno dziecko – jedno drzewo”. Dzięki akcji, każdy rodzic gryfińskiego noworodka będzie miał szansę posadzić swoje drzewko.

Projekt jest realizowany w nadleśnictwach wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Celem projektu jest kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, promowanie właściwych zachowań pośrodowiskowych oraz pogłębianie wiedzy w zakresie szeroko rozumianej, wielofunkcyjnej, zrównoważonej gospodarki leśnej.

 

2019/07/26, Spotkanie Burmistrza z Ministrem Gróbarczykiem

W dniu 23 lipca 2019 r. na spotkaniu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pan Minister Marek Gróbarczyk gościł Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Mieczysława Sawaryna. Tematem rozmowy były sprawy związane z inwestycjami na Międzyodrzu oraz możliwość skorzystania przez miasto i gminę Gryfino z programu operacyjnego „Po Ryby 2014-2020”.

Podczas spotkania Pan Minister Marek Gróbarczyk przyjął również zaproszenie do udziału w Dożynkach Archidiecezjalnych, które odbędą się w Gryfinie w dniu 31 sierpnia 2019 roku. Podczas dożynek Ministerstwo Gospodarki Morskiej przedstawi ciekawą prezentację związaną z programem „Rybactwo i Morze”.

W celu omówienia zagadnień związanych z działaniami dotyczącymi pogłębiania toru wodnego na Odrze oraz pogłębiania kanałów Międzyodrza  Minister Marek Gróbarczyk zadeklarował wolę spotkania ze środowiskami wodniaków i samorządowców oraz innych podmiotów zainteresowanych rewitalizacją tych obszarów. Spotkanie w powyższej sprawie zostanie zorganizowane w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Z uwagi na wyjątkową wagę omawianych problemów, w celu uzgodnienia organizacji, terminu i tematyki kolejnego spotkania w Gryfinie z  Ministrem Markiem Gróbarczykiem, Mieczysław Sawaryn spotkał się w dniu dzisiejszym z przedstawicielami Koła Wędkarskiego PZW Gryfino Miasto - Tadeuszem Szpunarem i Andrzejem Małdachowskim.

 

 

2019/07/29, Spotkanie z sołysami

W dniu 24 lipca 2019 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie odbyło się spotkanie z sołtysami sołectw Gminy Gryfino. W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński, Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino Ewa Sznajder, Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino Beata Blejsz oraz naczelnicy i kierownicy wydziałów, które współpracują z poszczególnymi sołectwami.

Spotkanie dotyczyło realizacji zadań w ramach środków funduszu sołeckiego oraz wszystkich innych zagadnień związanych z obowiązkami i prawami sołtysa w ramach jednostki pomocniczej Gminy Gryfino jakim są sołectwa.

 

2019/07/15, Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie wsparcia finansowego projektu pn. "Regionalne Prezentacje Gospodarcze-Stabilizacja i intensyfikacja polsko-niemieckich stosunków gospodarczych w Euroregionie Pomerania w latach 2017-2019"

 

2019/07/19, Podsumowanie akcji „Bezpieczne wakacje w Gminie Gryfino”

O tym jak ważne jest zachowanie zasad bezpieczeństwa, profilaktyka oraz umiejętność udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu możemy przekonać się przede wszystkim podczas wakacji, kiedy spędzamy dużo wolnego czasu aktywnie.

Profilaktyka bezpieczeństwa w ramach akcji „Bezpieczne wakacje w Gminie Gryfino” skierowana jest przede wszystkim dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. To właśnie na nich w okresie wakacyjnym może czekać najwięcej niebezpieczeństw. Szereg akcji informacyjnych i szkoleniowych miało miejsce w naszej gminie podczas trwającego czasu wypoczynku.

 
Akcja bezpieczeństwa zainaugurowana została podczas Gryfińskiego Dnia Dziecka, na rozstawionych stoiskach takich służb mundurowych jak: Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, 5 Pułk Inżynieryjnego w Szczecinie, Ochotniczych Straży Pożarnych z Radziszewa, Chwastnicy, Sobieradza, Wełtynia, Gryfina można było usłyszeć o zasadach bezpieczeństwa. Każdy mógł uczestniczyć w pokazie sprzętu ratowniczego, zobaczyć wnętrze wozu policyjnego, wozu strażackiego.
Funkcjonariusze uczyli zasad bezpieczeństwa podczas gry edukacyjnej „Zagraj ze mną w bezpieczeństwo”. W specjalnie przygotowanym zbiorniku wodnym, ratownicy uczyli zasad bezpieczeństwa w wodzie oraz na plaży.

Kolejne spotkania z mieszkańcami miały miejsce w dniu 8 czerwca w miejscowościach: Gardno i Wełtyń. W akcji profilaktycznej brali udział: Straż Miejska w Gryfinie, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, Ochotnicza Straż Pożarna z Chwastnicy, Wełtynia, Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze. W akcji uczestniczyło około 200 dzieci oraz ich rodzice, którzy mogli przećwiczyć m.in. udzielanie pierwszej pomocy pod okiem wyszkolonych ratowników.

W dniu 17 czerwca Kierownik Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz funkcjonariusz Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Gryfinie odwiedzili Szkołę Podstawową w Gardnie aby przeprowadzić kolejną akcję informacyjną dla dzieci. Podczas rozmów z uczniami zwracano szczególną uwagę na wypadki, które mają miejsce w wakacje. Omawiano wszystkie potencjalne niebezpieczeństwa, uczulając dzieci na wszelkie możliwe zagrożenia. Każdy uczeń otrzymał elementy odblaskowe, smycze odblaskowe oraz specjalne opaski z informacją o numerach alarmowych.

Podczas posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 28 czerwca w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie pod przewodnictwem Zastępcy Burmistrza Pawła Nikitińskiego omówiono tematy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania wakacji na terenie gminy.
W obliczu rekordowo wysokich temperatur w czerwcu, zwrócono szczególną uwagę na ciągłość pracy ujęć wody, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz oczyszczalni. Omówiono potencjalne zagrożenia wynikające z bardzo wysokich temperatur, które mogą doprowadzić do unieruchomienia pojazdów na drogach oraz utrudnić ruch kolejowy. Zaprezentowano zasady funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego na terenie gminy Gryfino.

Gmina Gryfino kontynuując akcję „Bezpieczne Wakacje w Gminie Gryfini” zaprosiła grupy przedszkolaków do Steklna. 
Na miejscu dzieci mogły obserwować akcję strażaków, która miała na celu uratowanie tonącego. Dzieci miały możliwość nauczenia się podstawowych zasad bezpieczeństwa nad wodą. Obserwowały i zadawały pytania. Powtórzyły jeszcze raz zasady udzielania pierwszej pomocy oraz przypomniały sobie wszystkie numery alarmowe. Dzieci otrzymały broszurki informacyjne, kolorowe odblaski oraz opaski z numerami alarmowymi. W akcji brały udział gryfińskie służby ratownicze.

Akcje profilaktyki bezpieczeństwa miały miejsce w następujących miejscowościach:
01.06 - Gryfiński Dzień Dziecka
08.06 – akcje profilaktyki bezpieczeństwa w Gardnie i Wełtyniu
15.06 - akcje profilaktyki bezpieczeństwa w Chwastnicy, wysokiej Gryfińskiej, Sobieradzu, Chlebowie
26.06-27.06 – akcje profilaktyki bezpieczeństwa w Steklnie dla przedszkolaków 
17.06- akcje profilaktyki bezpieczeństwa w Gardnie
19.06- pokazy ratownictwa oraz udzielania pierwszej pomocy podczas Gali Laureatów

Na potrzeby akcji informacyjnej przygotowany bardzo ciekawy film edukacyjny "Bezpieczne Wakacje". Przygotowany materiał filmowy zwracał uwagę na zachowanie ostrożności podczas wakacji w pobliżu zbiorników wodnych, na drodze oraz w domu. Zawierał podstawowe instrukcje bezpieczeństwa o których każdy powinien pamiętać podczas wypoczynku.

 

2019/07/16, V Baltic Neopolis Festival- koncert w Gryfinie

W Gryfinie miał miejsce wyjątkowy koncert Akademii Baltic Neopolis Orchestra pod nazwą "Akademia Vivaldiego". Podwójna pocztówka muzyczna pod dyrekcją Filipa Lipskiego, lidera Kwartetu Virtuos, skrzypka Opery Nova w Bydgoszczy, w latach 2012-2014 koncertmistrza Baltic Neoplis Orchestra została specjalnie zaadresowana do gryfińskich zakątków naszego regionu. Kamarelane odsłony czterech pór roku Vivaldiego, pozwoliły odkryć na nowo każdą z nich.

 

2019/07/19, Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 4/Grn w Gryfinie


 

2019/07/12, Spotkanie zespołu do spraw budżetu obywatelskiego

Nabór zadań do Gryfińskiego Budżetu Obywatelskiego zakończył się w czerwcu, teraz przystępujemy do weryfikacji złożonych wniosków. Pierwsze spotkanie Zespołu do spraw budżetu obywatelskiego za nami. Do składu zespołu weryfikującego powołani zostali:

1. Ewa Sznajder – Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino – Przewodnicząca Zespołu,
2. Barbara Lefik-Żarczyńska – Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Zastępca Przewodniczącej Zespołu,
3. Teresa Drążek – Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami – Członek Zespołu,
4. Joanna Ekiert – Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - Członek Zespołu,
5. Janina Major – Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, Wydział Planowania
Przestrzennego i Ochrony Środowiska – Członek Zespołu,
6. Marcin Stawicki – Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, Wydział Inwestycji i Rozwoju – Członek Zespołu,
7. Maciej Puzik – radny Rady Miejskiej w Gryfinie – Członek Zespołu,
8. Zbigniew Kozakiewicz - radny Rady Miejskiej w Gryfinie – Członek Zespołu,
9. Robert Jonasik - radny Rady Miejskiej w Gryfinie – Członek Zespołu,
10. Halina Szczepańska – Zespół Parafialny „CARITAS” - Członek Zespołu,
11. Ewa Olejarz – Stowarzyszenie Amazonek „Ewa” – Członek Zespołu
12. Jacek Stefański – Międzyszkolny Klub Sportowy „HERMES” - Członek Zespołu

Jak weryfikujemy wnioski?

Weryfikacja wniosków do Gryfińskiego Budżetu Obywatelskiego przebiega w następujący sposób:

Wnioski z propozycjami zadań podlegają weryfikacji formalnej i merytorycznej przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego.

Z powodów formalnych odrzucone są propozycje zadań:

1. Niespełniające wymogów formalnych, określonych w regulaminie,
2. Złożone po terminie,
3. W których opisane zadanie jest niezgodne z obowiązującym prawem.

Weryfikacja formalna polega na sprawdzeniu prawidłowego wypełnienia zgłoszenia projektu, zgodności z ogólnymi celami projektów, a także na sprawdzeniu poprawności danych osoby zgłaszającej i osób popierających projekt.

Weryfikacja projektów będzie przeprowadzana przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego pod względem merytorycznym według następujących kryteriów:

1. Zgodności z obowiązującą strategią rozwoju gminy Gryfino,
2. Możliwości realizacji,
3. Rzeczywistego kosztu,
4. Możliwości zabezpieczenia w kolejnych latach w budżetach gminy ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji projektu,

Zespół ds. budżetu obywatelskiego może kontaktować się z autorami zadania w celu uszczegółowienia, uzupełnienia lub wyjaśnień dotyczących wniosku oraz w przypadku, gdy zadanie zostanie uznane za niemożliwe do realizacji, wskazania ewentualnych rekomendacji alternatywnego rozwiązania dla zadania.

W tym celu wzywa się telefonicznie lub mailowo autora wniosku, wyznaczając na to dodatkowy termin 7 dni.

Wnioski z propozycjami zadań, które nie uzyskały pozytywnej opinii Zespołu zostają odrzucone.

Z weryfikacji i opiniowania wniosków wraz propozycjami zadań sporządza się protokół, który udostępnia się na stronach internetowych gminy Gryfino: www.gryfino.pl i gryfino.budzet-obywatelski.org oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Dla wniosków, które zostały odrzucone, w protokole umieszcza się uzasadnienie ich odrzucenia. O wynikach informuje się pisemnie wnioskodawców.

Głosowanie rusza już 20 września 2019!

Zarządzenie Nr 0050.98.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw budżetu obywatelskiego 

 

 

2019/07/12, Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w sierpniu - Gryfino

Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego. Wykonywane jest przez wyspecjalizowany, doświadczony personel medyczny. Jest szybkie i całkowicie bezpieczne. Zdjęcia w technice obrazowania cyfrowego oceniane są przez dwóch niezależnych lekarzy radiologów, a w przypadkach wątpliwych, nawet trzech lekarzy. Paniom, u których zaistnieje konieczność wykonania badań uzupełniających LUX MED udzieli wszelkich wskazówek i pomoże w umówieniu dogodnego i szybkiego terminu dalszych badań.

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie czekała na Panie w miejscowości:

Gryfino  – 30 sierpnia 2019 w godzinach od 9.00 do 16.00 przy Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej, ul. Łużycka 1.

Do badania uprawnione są panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:

  • nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
  • lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Istotnym elementem opisu badania jest ocena porównawcza z poprzednimi obrazami, dlatego prosimy o zabranie ze sobą zdjęć z poprzednich mammografii.

Przy rejestracji telefonicznej NFZ wymaga weryfikacji uprawnień do badania na podstawie podanego numeru PESEL, dlatego przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty. 

 

2019/07/05, Nowe studium dla gminy

Załączony link prowadzi do ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino:

https://bip.gryfino.pl/chapter_108687.asp?soid=8B8D95790C974E01BCEA7F46599C78A5

Studium, to najważniejszy dokument planistyczny gminy. Definiuje m.in. funkcję, jaką można realizować na danym terenie. Obejmuje on wszystkie nieruchomości w obrębie gminy. Kompleksowa aktualizacja tego dokumentu zajęła nam aż cztery lata. To efekt wprowadzenia między innymi nowych regulacji prawnych, które nakładają na samorządy dodatkowe obowiązki przy tego typu pracach.

Jednym z większych problemów w skali kraju jest przeznaczanie zbyt dużej powierzchni pod zabudowę mieszkaniową. Szacuje się, że Polska ma ich wyznaczonych tyle, że starczyłoby dla narodu 200-300 milionowego. A należy pamiętać, że tego typu rozproszenie zabudowy to wymierne koszty dla polskich gmin i powiatów, które muszą sfinansować m.in.: budowę dróg, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, oświetlenia, organizację systemów transportu publicznego czy oświaty.

Wyłożony dokument dotyczący gminy Gryfino bierze to pod uwagę. Zmniejszyliśmy powierzchnię, która jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. Szukaliśmy raczej możliwości dogęszczenia zabudowy w mieście, znalezienia miejsc dla zabudowy wielorodzinnej, czy rozwiązania problemów wynikających z niefortunnego planowania w przeszłości.

Zachęcamy do dyskusji i zapoznania się z materiałem. Rozpoczęły się spotkania z mieszkańcami.

Harmonogram  spotkań:

Gardno w dniu 9 lipca 2019 r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej im. Boh. Westerplatte w Gardnie, ul. Niepodległości 1;

Bartkowo w dniu 11 lipca 2019 r. o godz. 17.00 w budynku świetlicy, Bartkowo 15;

Gryfino w dniu 15 lipca 2019 r. o godz. 17.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, sala nr 34.

 

2019/07/08, Letni wypoczynek dzieci z Sambora w Gryfinie

Na zaproszenie Gminy Gryfino dzieci z partnerskiego miasta Sambor na Ukrainie przyjechały na wakacyjny wypoczynek. Dzięki wieloletniej współpracy z Towarzystwem Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Domem Polskim w Samborze w wakacje do Gryfina przyjeżdża grupa dzieci wraz z wychowawcami.

Dzięki integracji dzieci z Gryfina oraz z Sambora, nawiązywane są nowe przyjaźnie a rówieśnicy mogą wspólnie spędzać wakacyjny czas, pełny ciekawych spotkań oraz wycieczek. Wśród wielu ciekawych zajęć była okazja do poznania m.in. Krzywego Lasu, wyprawy kajakowej po Międzyodrzu, wyjazdu nad morze.

Wspólną pasją dzieci okazała się muzyka. Grupa młodzieży z Sambora to zdolni muzycy, uczęszczający do szkoły muzycznej w swoim mieście. Na zaproszenie Zastępcy Burmistrza Pawła Nikitińskiego cała grupa odwiedziła Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie. Spotkanie było okazją do podsumowania ośmiu dni pobytu w Gryfinie. Dzieci pełne energii opowiadały o swoich wrażeniach z wypoczynku. Każdy otrzymał pamiątkowe, drobne upominki z naszego miasta.

Przed naszymi młodymi przyjaciółmi z Sambora długa podróż do domu, mamy nadzieję, że pełna pięknych wspomnień z Gryfina! Do zobaczenia! 

 

2019/06/25, Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Zarządzenie Nr 0050.89.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia , w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

2019/06/17, Gryfiński Budżet Obywatelski 2020- nabór zadań zakończony

 Nabór zadań do Gryfińskiego Budżetu Obywatelskiego zakończony! Dziękujemy wszystkim  Mieszkańcom Gryfina za aktywny udział w zgłaszaniu propozycji. Obecnie rozpoczął się proces ich weryfikacji. Głosowanie rusza już 20 września 2019!

 

2019/07/01, Młodzi i aktywni na rynku pracy

 Celem projektu jest stworzenie szans dla rozwoju aktywności kobiet i mężczyzn w wieku od 15 do 29 lat. obejmować będzie aktywizację zawodową-edukacyjną 48 uczestników z trzech województw ( woj. zachodniopomorskie, woj. lubuskie i woj. wielkopolskie).


 

2019/07/01, XVIII edycja programu Stypendia Pomostowe

Rusza XVIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych dla studentów I roku. Zdolni i ambitni maturzyści, pochodzący z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy w roku akademickim 2019/2020 rozpoczną studia dzienne na I roku, mogą uzyskać stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie. Będą one wypłacane przez 10 miesięcy. Program jest realizowany przy udziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Program Stypendia Pomostowe:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa po raz kolejny podpisał porozumienie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w sprawie realizacji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2019/2020 (Segment IA). Program kierowany jest do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2019 r. i spełniają łącznie następujące kryteria:

• są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

• są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych   gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,

• mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone  zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia programu na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl,

• pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż  1688 zł brutto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,

• osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90,

Kandydat do stypendium spełniający warunki określone w § 3 Regulaminu, po przyjęciu na studia, wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 1 lipca 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r. do godziny 16-ej. Wydrukowany z systemu wniosek wraz  z wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony w Oddziale Terenowym KOWR (najbliższym względem miejsca zamieszkania) w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2019 r.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2019/2020 Segment 1A, wraz z załącznikami, dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości: www.stypendia–pomostowe.pl.

 

2019/06/13, Projekt filii Biblioteki w Pniewie nagrodzony grantem!!!

Dziś w Bibliotece dużo radości– wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu dla  filii w Pniewie, okazał się triumfatorem. Jury programu Polskich Sieci Elektroenergetycznych „Wzmocnij swoje otoczenie” przyznało ponad 14.000 zł na zakup nowoczesnego sprzętu elektronicznego, który pomoże Anecie Wiśniewskiej prowadzić zajęcia biblioterapii w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz Dziennym Domu Senior + w Gryfinie.

Organizatorem konkursu są Polskie Sieci Elektroenergetyczne. PSE są obecne w wielu gminach w Polsce. Jako członkowie i bliscy sąsiedzi wielu społeczności czują potrzebę niesienia wkładu w rozwój i poprawę jakości życia. Stąd wymierne środki finansowe przeznaczane na integrowanie i aktywizację członków lokalnych społeczności wokół spraw, które są dla nich istotne. Poprzez udział we współtworzeniu i rozwijaniu lokalnej przestrzeni publicznej i infrastruktury społecznej, działają z myślą o długotrwałych korzyściach, budowanych poprzez równie trwałe i silne relacje z lokalnymi społecznościami.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. To właśnie PSE dbają o stabilne, bezpieczne i zbilansowane dostawy energii na terenie całego kraju – po to, by powstawało jej tyle, ile potrzeba w danym momencie. Dzięki nam prąd wytworzony w elektrowniach może zostać dostarczony do lokalnych dystrybutorów energii, a następnie do gniazdek w domach, miejscach pracy, zakładach produkcyjnych, szpitalach, czy szkołach. Jesteśmy właścicielem ponad 14 695 kilometrów linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Tekst i zdjęcia: Biblioteka Publiczna w Gryfinie

 

2019/06/17, Ćwiczenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

 W Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie przeprowadzono ćwiczenia mające na celu sprawdzenie gotowości służb ratowniczych oraz skoordynowania działań na wypadek pożaru w budynku. Przeprowadzono m.in. ewakuację ludzi, akcję ratowniczą osoby poszkodowanej w pożarze. W akcji brali udział: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, OSP Gminy Gryfino, Straż Miejska, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

2019/02/19, E-Dowód już od 4 marca!

Zaplanowane na 4 marca wdrożenie dowodów z warstwą elektroniczną, czyli tzw. e-dowodów, wymaga wcześniejszych technicznych prac serwisowych, dlatego już w środę 27 lutego nie będzie możliwości wnioskowania o dowód osobisty przez internet. Usługa ta włączona zostanie ponownie 4 marca.

Sprawy związane ze złożeniem wniosków o wydanie dowodu osobistego i odbiór spersonalizowanych dokumentów(według dotychczas obowiązującego wzoru) będzie można załatwić tylko do 1 marca do godz. 11.30.

Utrudnienia te związane są z koniecznością przeprowadzenia przerwy technicznej w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz wprowadzeniem nowego wzoru dokumentów, które posiadają warstwę elektroniczną.

Wnioski o nowe dowody osobiste będzie można składać od poniedziałku 4 marca br.

E-dowód oprócz zachowania wszystkich dotychczasowych funkcji dowodu osobistego zapewnia nowe dodatkowe możliwości. Zaktualizowany wzór dokumentu ma służyć przede wszystkim do logowania się do portali administracji publicznej (np. ePUAP), do elektronicznego podpisywania dokumentów oraz umożliwi korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach.

WAŻNE! Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny - nie musisz go wymieniać.

E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza twoją tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw. Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane będą mogły używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

E-dowód umożliwia m.in.:

• logowanie się do portali administracji publicznej (np. ePUAP),

• elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty),

• korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach.

Zdecyduj, czy chcesz podpis osobisty w e-dowodzie. Jeśli tak, zaznacz to we wniosku. WAŻNE! Jeśli twój dowód osobisty jest nadal ważny – nie musisz go wymieniać.

E-dowód zawiera te same dane co poprzedni dowód osobisty. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie (awersie) e-dowodu jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie (rewersie). CAN będzie ci potrzebny, jeśli chcesz skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Ponadto chroni twój e-dowód, żeby osoba niepowołana nie odczytała zdalnie twoich danych zapisanych w warstwie elektronicznej.

Jeśli chcesz używać elektronicznych funkcji e-dowodu, przy odbiorze e-dowodu lub później w dowolnym urzędzie gminy, możesz ustalić kody PIN:

• do logowania – PIN1 (zawierający 4 cyfry)

• do składania podpisu osobistego – PIN2 (zawierający 6 cyfr).

Kod PIN2 ustalają tylko te osoby, które zaznaczyły we wniosku, że chcą mieć w e-dowodzie podpis osobisty. Otrzymasz również kod PUK. Nie chcesz go odebrać? Zostaw w urzędzie. Kod PUK służy do odblokowania e-dowodu w przypadku zablokowania poprzez 3-krotne podanie błędnego kodu. PIN.

Kradzież, zagubienie e-dowodu – co robić? Zgłoś zagubienie lub kradzież e-dowodu w urzędzie gminy lub w każdej chwili przez Internet na stronie www.obywatel.gov.pl – wtedy e-dowód zostanie unieważniony od razu.

Jeśli nie wiesz gdzie jest twój e-dowód, ale masz nadzieję, że jeszcze go znajdziesz, możesz go zawiesić na maksymalnie 14 dni. Jeśli w tym czasie nie cofniesz zawieszenia, twój e-dowód zostanie automatycznie unieważniony. Jeśli w tym czasie cofniesz zawieszenie, twój e-dowód będzie znowu ważny. To również możesz zrobić w urzędzie gminy lub przez Internet na stronie www.obywatel.gov.pl – wtedy e-dowód zostanie zawieszony od razu.

Jeśli ukradziono ci twój e-dowód, zgłoś to Policji. Nie musisz już dodatkowo zgłaszać tego w urzędzie gminy. E-dowód zostanie unieważniony. Pamiętaj, żeby kradzież lub zagubienie e-dowodu dodatkowo zgłosić w dowolnym banku. Zgłoś ten fakt nawet jeśli nie masz konta bankowego. Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami.

Dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu, znajdziesz na stronie www.edowod.gov.pl. 

2018/11/26, Wykaz aptek z terenu gminy Gryfino, do których można bezpłatnie oddać opakowania po lekach

Wykaz aptek z terenu gminy Gryfino, do których można bezpłatnie oddać opakowania po lekach i przeterminowane leki pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych

1. Apteka, 74-100 Gryfino, ul. Łużycka 3 F

2. Apteka "Verbascum", 74-101 Gryfino, ul. 11 Listopada 16

3. Apteka Gryfińska, 74-100 Gryfino, ul. Piastów 10A

4. Apteka Cefarm nr 81-064 , 74-100 Gryfino, ul. Grunwaldzka 6

5. Apteka "Mandragora" , 74-101 Gryfino, ul. Krasińskiego 89

6. Apteka "Vademecum" , 74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 15 H

7. Apteka , 74-101 Gryfino, ul. 11 Listopada 66 – 68

8. Apteka "Muszkieter" , 74-100 Gryfino, ul. 9 Maja 14

9. Apteka "W Galerii" , 74-100 Gryfino, ul. Flisacza 63

10. Apteka „Centrum Zdrowia”, 74-100 Gryfino, ul. Niepodległości 28

Przeterminowane leki oraz opakowania po lekach można również dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

1. na terenie Składowiska odpadów Gryfino-Wschód, działka 96/16 obręb Wełtyń II, pn-sb 7:00-17:00

2. przy ul. Targowej 9 w Gryfinie, pn-pt 7:00-17:00.

 

2019/08/08, Święto Wojska Polskiego

 Zapraszamy wszystkich mieszkańców na uroczystą Mszę Świętą w intencji Ojczyzny z okazji Święta Wojska Polskiego, które przypada 15 sierpnia, w rocznicę Bitwy Warszawskiej. Msza Święta zostanie odprawiona o godz. 10.00 w kościele pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego na Górnym Tarasie w Gryfinie.

 
Pobierz Adobe Acrobat Reader Pobierz Real Player

    wstecz . do góry . strona główna . mapa serwisu . archiwum wiadomości                         Wersja XML tej strony

© Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja | Uwagi i sugestie
Wrota Gryfina są częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl