Realizacja projektu

W wyniku realizacji inwestycji wybudowanych zostanie 13,3 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej i zmodernizowane zostanie 237 m istniejącej. Przedsięwzięcie realizowane będzie w powiecie gryfińskim, na terenie Gminy Gryfino, w trzech miejscowościach: Pniewo, Żórawki i Gryfino.

Projekt dotyczy terenu bezpośredniej zlewni rzeki Tywy. Woda z tego zbiornika jest jednym z głównych źródeł wody pitnej dla Gryfina, a samo ujęcie wód podziemnych „TYWA” zlokalizowane jest w pobliżu miejscowości Żórawki.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu
 14 737 993,20 PLN

Wielkość dofinansowania nie przekroczy kwoty
 6 803 053,78 PLN

Planowany termin zakończenia inwestycji
–  30 czerwca 2014 r.

Rezultaty projektu

• wzrost liczby ludności odprowadzającej ścieki do oczyszczalni - do zbiorczego systemu oczyszczania ścieków podłączonych zostanie 861 osób;
• wzrost poziomu skanalizowania aglomeracji - współczynnik skanalizowania aglomeracji wzrośnie
o 4 %;
• poprawa standardów życia mieszkańców poprzez udostępnienie im możliwości podłączenia do systemu kanalizacji i likwidacji szamb przydomowych;
• redukcji zanieczyszczeń przedostających się do gleb, wód gruntowych i powierzchniowych;
• poprawy jakości wód gruntowych i powierzchniowych oraz ich zlewni rzeki Odry;
• poprawy jakości wody pitnej na ujęciu Tywa.

Przewidziana sieć kanalizacyjna obejmuje:

• długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej
– 13,3 km,
• długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 0,273 km.

Zakres projektu

• budowa 1,6 km sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pniewo oraz 11,7 km sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Żórawki w układzie grawitacyjno-ciśnieniowym. Ze względu na układ wysokościowy ścieki z terenu miejscowości Pniewo i Żórawki odprowadzane będą do projektowanych przepompowni ścieków. Z przepompowni rurociągami tłocznymi ścieki będą odprowadzane do istniejącego kanału sanitarnego w ul. Łużyckiej w Gryfinie, a dalej do istniejącej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Gryfinie.

• modernizacja 0,179 km sieci kanalizacji grawitacyjnej i 0,094 km kanalizacji tłocznej na terenie miasta Gryfina. Przeprowadzenie niniejszego zadania jest bezpośrednio związane z realizacją inwestycji na terenie miejscowości Pniewo i Żórawki.