Pomoc publiczna

Pomoc publiczna de minimis na obszarze Gminy Gryfino

    

POMOC PUBLICZNA – DE MINIMIS NA OBSZARZE GMINY GRYFINO

UCHWAŁA NR IX/85/07 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino udzielanych w ramach zasady de minimis, która weszła w życie dnia 6 lipca 2007 roku jest wyrazem chęci wsparcia przedsiębiorców, którzy dokonują nowych inwestycji, tworzą miejsca pracy oraz osób, które rozpoczną działalność gospodarczą na terenie Gminy Gryfino po wejściu w życie wyżej wymienionej uchwały, a wcześniej posiadały status osoby bezrobotnej
Jak wynika z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w lutym 2007 roku wskaźnik bezrobocia liczony dla Powiatu Gryfińskiego wyniósł 12,4%, a w odniesieniu do Gminy Gryfino wyniósł on 8,3%. Pomimo niższej stopy bezrobocia występującej w Gminie Gryfino od stopy bezrobocia w całym Powiecie Rada Miejska w Gryfinie podjęła dnia 31 maja 2007 roku uchwałę o pomocy publicznej udzielanej na zasadzie de minimis, który stanowi jedną z form jakie Gmina Gryfino może wykorzystać do promocji działalności gospodarczej.
Niniejsza uchwała przewiduje, iż pomoc publiczna będzie udzielana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Wspólnot Europejskich Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz.Urz. WE Nr 379 z dnia 28 grudnia 2006 roku str. 5)

W uchwale określone zostały kategorie podmiotów i pomocy wykluczonych z możliwości skorzystania z pomocy de minimis w ramach powyższej uchwały, do grupy tej zaliczono:

 1. podmioty gospodarcze działające w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objęte Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 104/2000 (Dz.Urz WE L 17 z dnia 21 stycznia 2000 roku str. 22),
 2. podmioty gospodarcze działające w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu;
 3. podmioty działające w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu w przypadkach gdy:
  1. wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzanych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą ,
  2. przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub całości producentom surowców;
 4. podmioty prowadzące działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. na pomoc przeznaczoną na działalność bezpośrednio związaną z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;
 5. pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;
 6. pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom działającym w sektorze węglowym zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu (WE) Nr 1407/2002
 7. pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznaną podmiotom prowadzącym działalność w zakresie transportu towarowego;
 8. podmiotom znajdującym się w trudnej sytuacji gospodarczej

Zwolnieniami stosowanymi w oparciu o przedmiotową uchwałę, nie można objąć gruntów, budynków i budowli lub ich części zajętych na stacje paliw, obiekty handlowe o powierzchni powyżej 1500 m2 oraz na lombardy i komisy samochodowe, działalność ubezpieczeniową, pośrednictwo finansowe i parafinansowe, a także na obiekty handlowe prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 5% bez względu na powierzchnię.

Pomoc w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości dotyczy gruntów, budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zarówno należących do przedsiębiorców jak i dzierżawionych przez nich na podstawie umowy z Gminą Gryfino. Podmioty ubiegające się o pomoc nie mogą posiadać wpisów w dziale 4 rejestru przedsiębiorców oraz nie mogą figurować w rejestrze dłużników niewypłacalnych (stosownie do przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym).
Przepisy § 5, § 6, § 7 zawierają graniczne możliwości udzielania ulgi podatkowej dla przedsiębiorców oraz kategorie dokonanych inwestycji, które mogą zostać uznane jako inwestycje uprawniające do uzyskania pomocy publicznej na zasadach de minimis.
Podkreślić należy, iż w odniesieniu do osób rozpoczynających działalność gospodarczą zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje na rok czasu i wynosi 80% wymiaru podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy przy czym można z niego skorzystać tylko jeden raz.

W § 8 - § 12 uchwały zawarty został tryb postępowania przy udzielaniu pomocy na zasadach de minimis oraz sposób kontroli wykorzystywania przyznanej pomocy przez przedsiębiorcę a także sankcje za niedotrzymanie warunków udzielonego zwolnienia.
W załączniku do powyższej uchwały zawarto wykaz danych i dokumentów jakie winien przedłożyć przedsiębiorca przy składaniu wniosku o zwolnienie oraz potwierdzające dalsze uprawnienia do korzystania z powyższego zwolnienia.

ZARZĄDZENIE NR 0151-87/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie określenia wzoru wniosku wymaganego do złożenia przez przedsiębiorcę ubiegającego się o zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach zasady de minimis.

Uchwała weszła w życie 6 lipca 2007 roku i obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2013, co wynika z okresu obowiązywania wskazanego wcześniej Rozporządzenia Komisji Europejskiej z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.